Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dobrovolnictví a medailonky pracovníků

Medailonky pracovníků

Medailonek

Jméno: Naďa
Pracovní pozice: PSS

Co má práce obnáší:
V práci se snažím lidi s hendikepem podporovat a být jim i „nápomocnou rukou“. Mým cílem není lidi opečovávat, ale motivovat je k samostatnosti a osobnímu rozvoji, aby v rámci svých možností mohli prožít kvalitní život.

Co mě na této práci baví:
Baví mě neustálá změna. Veškerá činnost závisí na momentální náladě člověka. Každý z nás má špatné a dobré dny. Ty dobré mi ukazují, co se člověk dokázal naučit, z čeho měl radost, jaké zažil překvapení, co se mu povedlo nebo splnilo. Tyhle malé či větší pokroky uživatelů služby mě naplňují pocitem užitečnosti, má práce mi přináší radost.

Proč bych tuto práci doporučila ostatním:
Podle toho, jak se lidé v chráněném bydlení cítí, chovají atp., mi dávají zpětnou vazbu o mé vykonané práci - zda je dobrá, či špatná, co na ni ještě můžu změnit. Díky nim poznávám lépe sama sebe a můžu se ještě mnohému naučit.

Medailonek

Jméno: Daniela
Pracovní pozice: Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním

Co má práce obnáší:
Pomáhám lidem, kteří v chráněném bydlení bydlí, aby zvládli co nejvíce dovedností, které jim umožní žít běžným životem. Učí se hospodařit s penězi, samostatně nakupovat a starat se o své bydlení. Pomáhám jim v rozhodování, aby si oni sami co nejvíce rozhodovali o svém životě, jak, kde a s kým chtějí žít.

Co mě na této práci baví:
Baví mě pomáhat lidem a sledovat, jak se učí novým dovednostem a tím se mění jejich život i oni sami.
Mohu jim předat své zkušenosti.
Posiluje mě vidět jejich posun a mám radost, když mohu být někomu užitečná.

Proč bych tuto práci doporučila ostatním:
Je to hezká práce, která se snad ani prací nazývat nedá. Pomáhat lidem spokojeně žít, to je poslání. Když vás bude bavit, pak vás bude i naplňovat. Máte možnost zažívat radost z malých i větších úspěchů a lépe zvládat starosti, které s sebou tato práce přináší.

Medailonek

Jméno: Johana
Pracovní pozice: PSS

Co má práce obnáší:
Začlenit klienty do běžného života, zajistit jejich podporu v samostatnosti, pomoc při hospodaření s penězi, podporovat je v mezilidských vztazích...

Co mě na této práci baví:
Prožívat s klienty jejich každodenní život, vidět a být součástí jejich posunu vpřed, podílet se na jejich krocích k úspěchu.

Proč bych tuto práci doporučila ostatním:
Tato práce člověka naplňuje, dodává pocit, že pomáháte něčemu dobrému. Když uvidíte i sebemenší pokrok, udělá Vám to neskutečnou radost. Klienti Vám dají najevo vděčnost, že i díky Vaší práci se posunuli vpřed.
Tato práce má smysl!!!

Dobrovolnictví v organizaci Domov NaNovo

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách umožňuje působení dobrovolníků v sociálních službách v rámci akreditovaného režimu dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje podmínky a pravidla činnosti dobrovolníků.

Dobrovolnictví je organizovaná činnost lidí, kteří chtějí svůj čas bez nároku na odměnu věnovat lidem, kteří potřebují podporu při sociálním začleňování do společnosti. Jedná se o týmovou práci dobrovolníků a organizace, která dobrovolnictví přijímá.

Dobrovolníkem je fyzická osoba, která je starší 15 let (do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce, který podepisuje smlouvu) a která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Dobrovolník ji vykonává na základě písemné smlouvy.

V organizaci je možno vykonávat dobrovolnickou činnost dvěma způsoby:

 1. Prostřednictvím Dobrovolnického centra ADRA (dále Adra), se kterou má organizace uzavřenou smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby, které:
  • propaguje dobrovolnickou činnost celorepublikově
  • věnuje se zájemcům o dobrovolnictví, zprostředkovává nabídku dobrovolnických příležitostí, včetně vstupního pohovoru
  • zajišťuje vstupní proškolení a nabízí další vzdělávací nabídku
  • zajišťuje dobrovolníkovi pojištění
  • organizuje setkávání a supervize dobrovolníků
  • propojuje dobrovolníka a přijímací organizaci
  • ověřuje výpis z rejstříku trestů a zdravotní způsobilost dobrovolníka
  • uzavírá smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti mezi dobrovolníkem a Adrou
 2. Prostřednictvím Dobrovolnického programu Domova NaNovo p.o. (dále Dobrovolnický program), který:
  • propaguje dobrovolnickou činnost v místech poskytování svých služeb
  • věnuje se zájemcům o dobrovolnictví, zajišťuje proces příjmu a zaškolení dobrovolníka
  • zajišťuje dobrovolníkovi pojištění
  • organizuje setkávání dobrovolníků
  • uzavírá smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti mezi dobrovolníkem a Domovem NaNovo

Fungování Dobrovolnického programu a spolupráci s Adrou zajišťuje koordinátor dobrovolnické činnosti, který:

 • úzce spolupracuje s kontaktní osobou Adry
 • úzce spolupracuje s jednotlivými vedoucími služeb
 • mapuje potřebnost dobrovolníků v organizaci
 • koordinuje nábor dobrovolníků, včetně prezentačních a propagačních aktivit
 • vede s dobrovolníkem jednání a připravuje smlouvu
 • vede dokumentaci a evidenci dobrovolníků
 • zajišťuje supervize a vzdělávání dobrovolníků
 • v rámci udržení stávajících dobrovolníků zprostředkovává pozvání na akce organizace
 • minimálně jedenkrát ročně provádí s dobrovolníkem hodnocení, zaměřené na práci dobrovolníka
 • zjišťuje připomínky dobrovolníka k práci s klienty, k činnosti organizace i jednotlivých zaměstnanců, k organizaci práce apod.
 • na vyžádání vydává potvrzení o dobrovolnické činnosti

Příjem a zaškolení dobrovolníka

Zájemce o dobrovolnictví v naší organizaci si sjedná schůzku s koordinátorem dobrovolnické činnosti, v rámci které proběhne strukturovaný rozhovor, při kterém koordinátor zjistí motivaci dobrovolníka, jeho časové možnosti, zkušenosti a představy. Z rozhovoru je pořízen záznam (Příloha č. 1).

Dále koordinátor dobrovolníka seznámí s:

 • možnostmi dobrovolnictví – Adra, Dobrovolnický program
 • cíli organizace a zásadami poskytování služby
 • cílovou skupinou klientů a potřebách těchto lidí
 • co od dobrovolníka očekává organizace, příklady možných činností
 • možnost vzdělávání a supervizí
 • právy a povinnostmi dobrovolníka
 • pravidly omlouvání se a evidence docházky

Zájemce o dobrovolnickou činnost se může rozhodnout, pod kým bude dobrovolnictví vykonávat. V případě, že si vybere Adru, je odkázán na kontaktní osobu daného centra, se kterou se domluví na dalším postupu a do organizace se vrátí později, až bude mít podepsanou smlouvu s Adrou.

V případě, že se dobrovolník rozhodne vykonávat svou dobrovolnickou službu pod Dobrovolnickým programem, nebo má již podepsanou smlouvu s Adrou, domluví si schůzku ve vybrané službě, a to s vedoucí služby, případně i koordinátorem dobrovolníků. Na této schůzce:

 • je dobrovolník seznámen s danou službou, pracovníky a s jejich prací
 • dojde k vytipování konkrétního klienta, seznámení se s ním a jeho potřebami (samostatnost, potřeba doprovodů, manipulace s invalidním vozíkem, zájmech, rizicích vyplývajících ze zdravotního stavu a chování, apod.)
 • dohodne se četnost docházky a způsob domlouvání se
 • je dobrovolník proškolen v oblasti mlčenlivosti, bezpečnosti práce (nakládání s financemi, doprovody), požární ochrany
 • v případě Dobrovolnického programu je dobrovolník seznámen také s obsahem Smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti (Příloha č. 2), kterou následně podepíše

Po uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti může dobrovolník za klientem docházet individuálně, po předchozí domluvě s klientem či domluvenou jinou osobou.

Obsah dobrovolné činnosti

 • závisí na osobnosti dobrovolníka a na přáních a potřebách klienta
 • jedná se o činnosti zj. v oblasti volnočasových aktivit, dobrovolníci svou činností zkvalitňují (zpestřují) život klientů ve službě, pomáhají jim se začleněním do společnosti, vedou s nimi rozhovory, doprovázejí je na procházky, do města, pomáhají realizovat koníčky klientů, působí zejména mimo obydlí klienta, atd.
 • pokud chce klient s dobrovolníkem uskutečnit plán, se kterým se pojí určité výdaje (jízdenka nebo vstupenka, restaurace, cukrárna atp.), dobrovolník si s vedoucí služby domluví pravidla (částku, kterou bude klient potřebovat, způsob vyúčtování, případně úhrada nezbytných nákladů dobrovolníka (vstupné, jízdné)
 • společné aktivity dobrovolníka mohou vést i k realizací osobních cílů klienta
 • naplňují poslání organizace - osvojování společenských návyků, aktivní život, začleňování do společnosti
 • poskytují zpětnou vazbu na poskytované služby

Pracovníci organizace mají k dobrovolníkům korektní přístup. Přijímají je jako součást týmu, s respektem. V případě potřeby dobrovolníkům poskytují informace a pomáhají jim v obtížných situacích, ke kterým může v průběhu výkonu dobrovolnické činnosti dojít.

Organizace od dobrovolníků získává minimálně jedenkrát ročně zpětnou vazbu, kterou využívá ke zvyšování kvality poskytované služby.