Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jednání se zájemcem o službu

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naší službu, napište nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Domov NaNovo, p.o.
Domov NaNovo nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
Podrobné informace o nakládání s osobními údaji.


Vygenerovat nový kód

Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace několika způsoby:

Jednání se zájemcem o službu:

 1. Vede sociální pracovnice společně s vedoucí služby nebo další sociální pracovnici.
 2. Jednání je zahájeno sociální pracovnicí na základě přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby nebo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy.
 3. Jednání probíhá osobně v konkrétní službě, ve výjimečných případech je možné zajistit jinak (v místě pobytu žadatele nebo prostřednictvím Skype).
 4. U jednání je přítomen zájemce o službu.
 5. Cílem prvního jednání je:
  • zjistit příběh zájemce (stručný životopis),
  • kdy, jak a proč se rozhodl, že potřebuje pomoc x podporu,
  • odkud ví o naší službě, proč nás kontaktoval,
  • jak doposud zvládal svoji životní situaci,
  • o jakých jiných možnostech uvažoval,
  • vyjasnit si a upřesnit, jaká očekávání má zájemce od naší služby,
  • zjistit potřeby zájemce v oblasti přípravy stravy, chodu domácnosti, hospodaření s penězi, nákupy, využívání návazných a jiných služeb, zaměstnání, užívání léků, cestování, trávení volného času,
  • zjistit přání zájemce,
  • zjistit další informace např. způsob komunikace, zdravotní stav, průběh dne v současné době, atd.,
  • informovat zájemce o službě a o jejích možnostech, o podmínkách pro přijetí a důvodech odmítnutí, způsobech podání žádosti, o úhradách za službu aj.,
  • informovat zájemce o jiných formách sociálních služeb – asistenční služby, odlehčovací služby, atd., dle situace nabídnout zájemci další alternativy, informovat ho o jiných službách nebo poradenských centrech, na která se může obrátit s žádostí o radu.
 6. Pokud jednání proběhlo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy a sociální služba odpovídá potřebám zájemce, je nutné podat žádost písemnou formou, až poté bude zaevidována do evidence žadatelů.
 7. „Žádost o poskytnutí sociální služby“ je možné stáhnout z internetových stránek organizace Domov NaNovo, p.o., požádat sociální pracovnici o její zaslání poštou nebo si žádost osobně vyzvednout. Sociální pracovnice může zájemci pomoci s vyplněním Žádosti při osobní schůzce. Vyplněnou žádost může zájemce zaslat poštou nebo osobně doručit na některou z výše uvedených adres. Součástí žádosti je také „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele“, na jehož základě poskytovatel určuje, zda žadatel spadá do cílové skupiny dané služby. Pokud je žadatel omezen ve svéprávnosti, je třeba k žádosti doložit Usnesení o ustanovení opatrovníka.
 8. V rámci jednání je zájemce seznámen s dalšími službami, které organizace Domov NaNovo poskytuje a je projednána možnost o poskytnutí sociální služby na jiné adrese nebo v jiném druhu služby.
 9. Z jednání se zájemcem o službu je vždy pořízen zápis.
 10. Na každou žádost musí být písemně odpovězeno.
 11. Sociální pracovnice usiluje o to, aby zájemce porozuměl všem důležitým bodům jednání. K dispozici má materiály přizpůsobené možnostem lidí s mentálním postižením:
  • Smlouvu o poskytnutí sociální služby v alternativní podobě,
  • Ceník služeb v alternativní podobě,
  • Prezentace jednotlivých služeb (fotografie),
  • Propagační letáky, atd.

Pokud žadatel splňuje kritéria pro přijetí, je jeho žádost evidována v evidenci žadatelů o sociální službu – cílová skupina.
Žádosti jsou řazeny chronologicky dle data přijetí písemné žádosti. Sociální pracovnice 1x ročně aktualizuje platnost těchto žádostí – telefonicky (popř. písemně) kontaktuje žadatele a ověří si, zda jejich zájem o službu nadále trvá, či nikoliv. U každé žádosti, která je evidována déle než 3 roky, naplánuje sociální pracovnice nové jednání se zájemcem (co 3 roky). Z jednání bude pořízen zápis.

Pokud žadatel nesplňuje kritéria pro přijetí, je jeho žádost zaslána zpět s písemným odůvodněním a zároveň mu nabídne jiná řešení jeho situace - kontakty na další organizace či poradny.
Sociální pracovnice si vede seznam zamítnutých žadatelů, kde zakládá písemnou odpověď společně se zápisem z jednání. Tyto dokumenty se evidují v evidenci žadatelů o sociální službu – sociální poradenství.

Pravidla pro vedení evidence žadatelů o sociální službu
Organizace má zpracované pravidla pro vedení evidence žadatelů. V pravidel je seznam osob, které jsou oprávněny nahlížet do evidence žadatelů, je popsán obsah evidence žadatelů, umístění, bodové hodnocení kritérií pro výběr žadatele, atd.

  Složka „Evidence žadatelů o sociální službu – sociální poradenství“ obsahuje:
 1. Tabulku kontaktů osob, které se zajímaly o služby (pouze v elektronické podobě) – do tabulky zapisují sociální pracovnice zájemce, kteří se zajímají o služby a nepodali si zatím žádost o poskytnutí sociální služby. Sociální pracovnice pravidelně kontaktují potencionální zájemce a domlouvají se na řešení (např. podání žádosti). O těchto osobách jsou na základě ústního souhlasu vedeny základní informace (které nám žadatel sdělil).
 2. Žadatele, kteří byli vyřazeni z cílové skupiny z těchto důvodů
  • již nemají zájem o naše služby,
  • úmrtí žadatele.
 3. Žadatele, kteří nesplňují cílovou skupinu

Pravidla pro vedení evidence žadatelů o sociální službu

Organizace má zpracované pravidla pro vedení evidence žadatelů. V pravidlech je seznam osob, které jsou oprávněny nahlížet do evidence žadatelů, je popsán obsah evidence žadatelů, umístění, bodové hodnocení kritérií pro výběr žadatele, atd.

Zájemce může být odmítnut z těchto důvodů:

 • z kapacitních důvodů,
 • žadatel žádá o službu, kterou organizace neposkytuje,
 • žadatel není cílovou skupinou chráněného bydlení a DOZP,
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby v naší organizaci v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

 1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

Přijetí zájemce o službu

V případě, že organizace Domov NaNovo, p. o. má možnost nabídnout sociální službu, vybere sociální pracovnice z Pořadníku žádostí potencionální klienty. Při výběru se řídí danými kritérii viz. níže, na základě součtu bodů:

Kritéria pro příjem žadatelů Body
1. Zájem a potřeba stávajících klientů organizace Domov NaNovo, p. o.  
2. Pohlaví (zohledňuje se pouze u dvoulůžkových pokojů)  
3. Míra a rozsah potřebné podpory  
Rozsah podpory v bytě odpovídá potřebám klienta 20 bodů
Rozsah podpory v bytě neodpovídá potřebám klienta 10 bodů
4. Aktuální potřebnost služby  
Žadatel má kde bydlet a má zajištěnou potřebnou podporu/Žadatel žije v jiné pobytové službě 3 body
Žadatel má kde bydlet, ale zajištěná podpora není dostačující (ubytovna, rodina, žije samostatně, podpora samo. bydlení, ChB) 7 bodů
Žadatel je umístěn v PN, azylový dům, LDN 10 bodů
5. Lokalita a vazby  
Má vazby ve městě nebo jeho blízkém okolí (do 15 km) 3 body
Má vazby ve vzdálenějším okolí (do 50 km) 2 body
Nemá vazby 1 bod
V případě shodného počtu bodů se hodnotí také kritérium 6 a 7
6. Vhodnost soužití s dalšími lidmi v bytě  
Vhodný pro soužití s dalšími lidmi v bytě s ohledem na potřeby a specifika lidí, kteří již byt obývají 5 bodů
Částečně vhodný pro soužití s dalšími lidmi v bytě s ohledem na potřeby a specifika lidí, kteří již byt obývají 3 body
Nevhodný pro soužití s dalšími lidmi v bytě s ohledem na potřeby a specifika lidí, kteří již byt obývají 1 bod
7. Datum přijetí žádosti  
do 1 roku 1 bod
1 – 3 roky 2 body
3 roky a více 3 body

Sociální pracovnice telefonicky kontaktuje vybrané potencionální klienty a sjedná s nimi osobní schůzku za účelem jednání o přijetí do služby.

Jednání probíhá v konkrétní službě v dohodnuté a časově vymezené době.

Schůzky se účastní sociální pracovnice a vedoucí služby a na straně druhé potencionální klient, případně jeho doprovod. Pokud je klient omezen ve svéprávnosti, je u jednání přítomen i opatrovník. Cílem schůzky je s potencionálním klientem projednat průběh a rozsah poskytování služby a následně se dohodnout na pokračování či odstoupení od dalších jednání o zařazení do služby.

Potencionálnímu klientovi je předán vzor Smlouvy o poskytování služby včetně příloh, je-li to třeba jsou předané dokumenty v alternativní podobě. Po schůzce je oběma stranám ponechána lhůta na rozmyšlenou (v délce 14 dní).

V případě zájmu dochází k uzavření smlouvy.