Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Projekty

Projekt „Transformace Zámku Nová Horka“

Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/28.01519

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb v MSK a tím zvýšit kvalitu života osob se zdravotním postižením.

Popis konečného stavu

Výstavbou novostavby ve Studénce vznikne zázemí pro pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením, která bude poskytována 18 uživatelům.

Výstupy projektu

 • 4 domácnosti ve 4 bytech celkem pro 18 uživatelů
 • adekvátní vybavení sociální služby
 • bezbariérový objekt
 • zázemí pro personál a administrativní vedení zařízení

Výsledky projektu

 • vytvoření sociální služby DOZP v nově vybudované novostavbě ve Studénce
 • zkvalitnění života 18 uživatelům z organizace Zámek Nová Horka, p.o.
 • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb

Partner projektu

Domov NaNovo, příspěvková organizace

Financování projektu

Celkové výdaje projektu32 271 442,25 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu27 209 719,35 Kč
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %)20 399 999,49 Kč
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %)3 599 999,91 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu5 061 722,60 Kč

Doba realizace projektu

03/2013–03/2016

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 736
fax: 595 622 427
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

MSK Evropská unie, ROP

 

Projekt „Cesta k přirozenému životu“

Domov NaNovo, příspěvková organizace (dříve Zámek Nová Horka, příspěvková organizace) realizuje projekt „Cesta k přirozenému životu“, č. CZ.1.04/3.1.02/C1.00003 v rámci výzvy C1 OP LZZ.

ESF EU

Období realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015

Rozpočet projektu: 2 630 379,01 Kč

Hlavním cílem projektu je poskytování služby chráněného bydlení v Kopřivnici a Sedlnicích osobám se zdravotním postižením. Naší snahou je podpora klientů ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu života, který je srovnatelný s jejich vrstevníky mimo sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné veřejné společenské prostředí. Cílem projektu je tedy začlenění klientů chráněného bydlení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování intenzivní podpory při nacvičování různých životních situací, které vedou k zajišťování vlastní existence, individuálnímu plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb, návratu na trh práce, zaměstnání v sociálních podnicích, docházce do terapeutických dílen, denních stacionářů atd.

Budeme poskytovat cílenou podporu lidem se zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. Tito lidé se v březnu 2013 po letech odstěhovali z ústavního zařízení, které pro ně nebylo domovem a nenabízelo jim kvalitní podmínky pro život. V rámci klíčových aktivit budou poskytovány služby klientům se zdravotním postižením. Naši snahou je podpora klientů ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu života. Akcent je dán na přirozené sociální začlenění klientů do běžné společnosti. Součástí je také mimo jiné:

 • Individuální motivace a podpora klientů v přiměřené aktivitě během dne a zjišťování jejich možností
 • Individuální plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb; spolupráce a zapojení opatrovníka, rodiny a blízkých lidí klienta
 • Rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klienta cílenou a plánovitou podporou asistentů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
 • Rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klienta cílenou a plánovitou podporou asistentů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
 • Zapojování klientů do veřejného života pomocí nácviku využívání běžně dostupných služeb - nakupování, doprava, návštěvy služeb, kulturních akcí apod.
 • Příprava klientů na možné pracovní uplatnění - zjišťování jejich možností, přání, motivace, cílené nácviky, návštěvy různých zaměstnavatelů, supervize pro klienty a klíčové pracovníky, vzdělávání klientů
 • Spolupráce se zaměstnavateli, vyjednávání možností uplatnění konkrétního klienta, stáže, exkurze; vyhledávání a navazování spolupráce s úřady a agenturami, které zprostředkovávají zaměstnání.
 • Podpora schopnosti klienta orientovat se v místě a čase
 • Spolupráce s veřejnými a návaznými službami (STD) a účast na komunitním plánování obcí
 • Doprovod klienta do případného zaměstnávání v době adaptace.

Aktivity realizované v rámci projektu „Cesta k přirozenému životu“, jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Kontakt na koordinátora projektu

Bc. Libuše Šimíčková
libuse.simickova@dnanovo.cz
tel. 734 671 465, 556 413 175

Prezentace - chráněné bydlení Kopřivnice.pdf

Prezentace - chráněné bydlení Sedlnice.pdf

Evropský sociální fond v ČR: www.esfcr.cz
Cesta k přirozenému životu

Film pana Petra

Transformace sociálních služeb mění životy lidí. Stejně jako Petrovi, který díky ní již v ústavu být nemusí a žije si po svém s potřebnou podporou... Řada dalších lidí z ústavů také již mohla odejít, hodně jich ale na svou příležitost teprve čeká...

Celý film můžete zhlédnout zde:

Nebo můžete video shlédnout na YouTube: https://youtu.be/3v8gu3EKIow

Projekt „Konečně venku“

Domov NaNovo, příspěvková organizace (dříve Zámek Nová Horka, příspěvková organizace) realizuje projekt „Konečně venku“, č. CZ.1.04/3.1.02/D2.00001 v rámci výzvy D2 OP LZZ.

ESF EU

Období realizace: 1. 1. 2015 - 31. 10. 2015

Rozpočet projektu: 1 504 379,64 Kč

Obsahem projektu je cílená podpora 11 lidí se zdravotním postižením v sociálních službách chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. Tito lidé se sem v březnu 2013 přestěhovali po mnoha letech strávených v ústavním zařízení, ve kterém pouze přežívali a neměli jasnou představu o lepší budoucnosti. Díky transformačnímu procesu v organizaci Domov NaNovo, p.o. (dříve Zámek Nová Horka, p.o.) bylo vytvořeno chráněné bydlení v Kopřivnici ve vilce o dvou bytech a v obci Sedlnice v domě se dvěma byty a garsoniérou. Díky této změně se výrazně pozitivně změnil způsob života lidí s postižením. Kvalita bydlení, zázemí pro hygienu, zajištění soukromí vytváří v novém bydlení opravdové domácké prostředí. Díky aktivitám projektu mimo jiné zvyšujeme kompetence lidí s postižením v běžných oblastech lidského života a podporujeme tak jejich sociální začleňování.

Hlavním cílem projektu je poskytování sociálních služeb chráněné bydlení v Kopřivnici a v Sedlnicích. Chceme poskytnout individuální asistenci 11 klientům těchto služeb ve smyslu vedení způsobu života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků mimo sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné veřejné společenské prostředí. Cílem projektu je také sociální začlenění klientů do běžné společnosti, podpora v přirozeném rozvoji jejich životních kompetencí a využití rovných příležitostí s cílem umožnit rovnocenný vstup na trh práce prostřednictvím individuální asistence v situacích. Těmto lidem bude dána podpora dle jejich potřeb tak, aby byli schopni zajistit svou existenci, získali zaměstnání nebo dále rozvíjeli své schopnosti např. v STD, denních stacionářích atd.

Budeme realizovat stanovené klíčové aktivity, které mimo jiné obsahují individuální asistenci 11 lidem se zdravotním postižením. V rámci těchto aktivit budou podporováni pouze klienti, kteří nejsou podporování aktivitami v rámci projektu "Cesta k přirozenému životu". Součástí těchto aktivit je mimo jiné:

 • Individuální motivace a asistence při podpoře klientů v přiměřené aktivitě během dne a zjišťování jejich možností
 • Individuální plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb; spolupráce a zapojení opatrovníka, rodiny a blízkých lidí klienta
 • Prostřednictvím individuální asistence rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klientů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
 • Zapojování klientů do veřejného života pomocí individuální asistence v terénu - využívání běžně dostupných služeb - nakupování, doprava, návštěvy služeb, kulturních akcí apod.
 • Příprava klientů na možné pracovní uplatnění pomocí individuální asistence v terénu - zjišťování jejich možností, přání, motivace, cílené nácviky, návštěvy různých zaměstnavatelů.
 • Spolupráce se zaměstnavateli, vyjednávání možností uplatnění konkrétního klienta, stáže, exkurze; vyhledávání a navazování spolupráce s úřady a agenturami, které zprostředkovávají zaměstnání.
 • Prostřednictvím individuální asistence podpora klientů v získávání pracovních dovedností.
 • Individuální asistence v podobě doprovodu klienta do případného zaměstnání v době adaptace.

Aktivity realizované v rámci projektu „Konečně venku“, jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Kontakt na koordinátora projektu

Lenka Veselková, DiS.
soc.veselkova@dnanovo.cz
tel. 734 671 465, 556 413 175

Prezentace - chráněné bydlení Kopřivnice.pdf

Prezentace - chráněné bydlení Sedlnice.pdf

Evropský sociální fond v ČR: www.esfcr.cz
Cesta k přirozenému životu