Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Projekty

Projekt „Transformace Zámku Nová Horka“

Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/28.01519

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb v MSK a tím zvýšit kvalitu života osob se zdravotním postižením.

Popis konečného stavu

Výstavbou novostavby ve Studénce vznikne zázemí pro pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením, která bude poskytována 18 uživatelům.

Výstupy projektu

 • 4 domácnosti ve 4 bytech celkem pro 18 uživatelů
 • adekvátní vybavení sociální služby
 • bezbariérový objekt
 • zázemí pro personál a administrativní vedení zařízení

Výsledky projektu

 • vytvoření sociální služby DOZP v nově vybudované novostavbě ve Studénce
 • zkvalitnění života 18 uživatelům z organizace Zámek Nová Horka, p.o.
 • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb

Partner projektu

Domov NaNovo, příspěvková organizace

Financování projektu

Celkové výdaje projektu32 271 442,25 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu27 209 719,35 Kč
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %)20 399 999,49 Kč
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %)3 599 999,91 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu5 061 722,60 Kč

Doba realizace projektu

03/2013–03/2016

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 736
fax: 595 622 427
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

MSK Evropská unie, ROP

 

Projekt „Cesta k přirozenému životu“

Domov NaNovo, příspěvková organizace (dříve Zámek Nová Horka, příspěvková organizace) realizuje projekt „Cesta k přirozenému životu“, č. CZ.1.04/3.1.02/C1.00003 v rámci výzvy C1 OP LZZ.

ESF EU

Období realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015

Rozpočet projektu: 2 630 379,01 Kč

Hlavním cílem projektu je poskytování služby chráněného bydlení v Kopřivnici a Sedlnicích osobám se zdravotním postižením. Naší snahou je podpora klientů ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu života, který je srovnatelný s jejich vrstevníky mimo sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné veřejné společenské prostředí. Cílem projektu je tedy začlenění klientů chráněného bydlení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování intenzivní podpory při nacvičování různých životních situací, které vedou k zajišťování vlastní existence, individuálnímu plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb, návratu na trh práce, zaměstnání v sociálních podnicích, docházce do terapeutických dílen, denních stacionářů atd.

Budeme poskytovat cílenou podporu lidem se zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. Tito lidé se v březnu 2013 po letech odstěhovali z ústavního zařízení, které pro ně nebylo domovem a nenabízelo jim kvalitní podmínky pro život. V rámci klíčových aktivit budou poskytovány služby klientům se zdravotním postižením. Naši snahou je podpora klientů ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu života. Akcent je dán na přirozené sociální začlenění klientů do běžné společnosti. Součástí je také mimo jiné:

 • Individuální motivace a podpora klientů v přiměřené aktivitě během dne a zjišťování jejich možností
 • Individuální plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb; spolupráce a zapojení opatrovníka, rodiny a blízkých lidí klienta
 • Rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klienta cílenou a plánovitou podporou asistentů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
 • Rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klienta cílenou a plánovitou podporou asistentů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
 • Zapojování klientů do veřejného života pomocí nácviku využívání běžně dostupných služeb - nakupování, doprava, návštěvy služeb, kulturních akcí apod.
 • Příprava klientů na možné pracovní uplatnění - zjišťování jejich možností, přání, motivace, cílené nácviky, návštěvy různých zaměstnavatelů, supervize pro klienty a klíčové pracovníky, vzdělávání klientů
 • Spolupráce se zaměstnavateli, vyjednávání možností uplatnění konkrétního klienta, stáže, exkurze; vyhledávání a navazování spolupráce s úřady a agenturami, které zprostředkovávají zaměstnání.
 • Podpora schopnosti klienta orientovat se v místě a čase
 • Spolupráce s veřejnými a návaznými službami (STD) a účast na komunitním plánování obcí
 • Doprovod klienta do případného zaměstnávání v době adaptace.

Aktivity realizované v rámci projektu „Cesta k přirozenému životu“, jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Kontakt na koordinátora projektu

Bc. Libuše Šimíčková
libuse.simickova@dnanovo.cz
tel. 734 671 465, 556 413 175

Prezentace - chráněné bydlení Kopřivnice.pdf

Prezentace - chráněné bydlení Sedlnice.pdf

Evropský sociální fond v ČR: www.esfcr.cz
Cesta k přirozenému životu

Film pana Petra

Transformace sociálních služeb mění životy lidí. Stejně jako Petrovi, který díky ní již v ústavu být nemusí a žije si po svém s potřebnou podporou... Řada dalších lidí z ústavů také již mohla odejít, hodně jich ale na svou příležitost teprve čeká...

Celý film můžete zhlédnout zde:

Nebo můžete video shlédnout na YouTube: https://youtu.be/3v8gu3EKIow

Projekt „Konečně venku“

Domov NaNovo, příspěvková organizace (dříve Zámek Nová Horka, příspěvková organizace) realizuje projekt „Konečně venku“, č. CZ.1.04/3.1.02/D2.00001 v rámci výzvy D2 OP LZZ.

ESF EU

Období realizace: 1. 1. 2015 - 31. 10. 2015

Rozpočet projektu: 1 504 379,64 Kč

Obsahem projektu je cílená podpora 11 lidí se zdravotním postižením v sociálních službách chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. Tito lidé se sem v březnu 2013 přestěhovali po mnoha letech strávených v ústavním zařízení, ve kterém pouze přežívali a neměli jasnou představu o lepší budoucnosti. Díky transformačnímu procesu v organizaci Domov NaNovo, p.o. (dříve Zámek Nová Horka, p.o.) bylo vytvořeno chráněné bydlení v Kopřivnici ve vilce o dvou bytech a v obci Sedlnice v domě se dvěma byty a garsoniérou. Díky této změně se výrazně pozitivně změnil způsob života lidí s postižením. Kvalita bydlení, zázemí pro hygienu, zajištění soukromí vytváří v novém bydlení opravdové domácké prostředí. Díky aktivitám projektu mimo jiné zvyšujeme kompetence lidí s postižením v běžných oblastech lidského života a podporujeme tak jejich sociální začleňování.

Hlavním cílem projektu je poskytování sociálních služeb chráněné bydlení v Kopřivnici a v Sedlnicích. Chceme poskytnout individuální asistenci 11 klientům těchto služeb ve smyslu vedení způsobu života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků mimo sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné veřejné společenské prostředí. Cílem projektu je také sociální začlenění klientů do běžné společnosti, podpora v přirozeném rozvoji jejich životních kompetencí a využití rovných příležitostí s cílem umožnit rovnocenný vstup na trh práce prostřednictvím individuální asistence v situacích. Těmto lidem bude dána podpora dle jejich potřeb tak, aby byli schopni zajistit svou existenci, získali zaměstnání nebo dále rozvíjeli své schopnosti např. v STD, denních stacionářích atd.

Budeme realizovat stanovené klíčové aktivity, které mimo jiné obsahují individuální asistenci 11 lidem se zdravotním postižením. V rámci těchto aktivit budou podporováni pouze klienti, kteří nejsou podporování aktivitami v rámci projektu "Cesta k přirozenému životu". Součástí těchto aktivit je mimo jiné:

 • Individuální motivace a asistence při podpoře klientů v přiměřené aktivitě během dne a zjišťování jejich možností
 • Individuální plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb; spolupráce a zapojení opatrovníka, rodiny a blízkých lidí klienta
 • Prostřednictvím individuální asistence rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klientů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
 • Zapojování klientů do veřejného života pomocí individuální asistence v terénu - využívání běžně dostupných služeb - nakupování, doprava, návštěvy služeb, kulturních akcí apod.
 • Příprava klientů na možné pracovní uplatnění pomocí individuální asistence v terénu - zjišťování jejich možností, přání, motivace, cílené nácviky, návštěvy různých zaměstnavatelů.
 • Spolupráce se zaměstnavateli, vyjednávání možností uplatnění konkrétního klienta, stáže, exkurze; vyhledávání a navazování spolupráce s úřady a agenturami, které zprostředkovávají zaměstnání.
 • Prostřednictvím individuální asistence podpora klientů v získávání pracovních dovedností.
 • Individuální asistence v podobě doprovodu klienta do případného zaměstnání v době adaptace.

Aktivity realizované v rámci projektu „Konečně venku“, jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Kontakt na koordinátora projektu

Lenka Veselková, DiS.
soc.veselkova@dnanovo.cz
tel. 734 671 465, 556 413 175

Prezentace - chráněné bydlení Kopřivnice.pdf

Prezentace - chráněné bydlení Sedlnice.pdf

Evropský sociální fond v ČR: www.esfcr.cz
Cesta k přirozenému životu

 

Projekt „Cesta NaNovo“

Domov NaNovo, příspěvková organizace realizuje projekt „Cesta NaNovo“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007316 v rámci výzvy 066 Operační program Zaměstnanost.
Projekt je realizován za podpory OPZ.

Operační program zaměstnanost

Období realizace: 1. 4. 2018 - 30. 9. 2020

Rozpočet projektu: 9 989 368,75 Kč

Projekt "Cesta NaNovo" řeší podporu služby DOZP Studénka, která vznikla 15. 2. 2016 v návaznosti na transformační proces organizace Zámek Nová Horka.
Stěžejním cílem projektu je zejména vytvoření takových podmínek pro službu, aby bylo možné podporovat lidi s nejvyšší mírou podpory v sociálním začleňování a v rozvoji jejich zkušeností prostřednictvím odborného a motivovaného týmu asistentů.

Po celou dobu trvání projektu budou realizovány čtyři klíčové aktivity:

Klíčová aktivita č. 1 - Udržení dostatku pracovníků a podmínek pro práci s lidmi, kteří využívají službu
Prostřednictvím této klíčové aktivity chceme podpořit pracovníky v zaměření se na činnosti směřující k většímu zapojení lidí do života mimo zařízení. Jedná se o 15 PSS, kteří jsou klíčovými pracovníky a jsou v přímé práci s lidmi s vysokou mírou podpory. Jejich způsob práce bude koordinovat 1 PSS vedoucí služby DOZP a 1 sociální pracovník, který je zodpovědný za proces individuálního plánování. S ohledem na specifika cílové skupiny lidí s vysokou mírou podpory a k tomu,aby pracovníci měli zajištěny kvalitní a nezbytné podmínky pro práci, chceme v rámci projektu zajistit nezbytné speciální pomůcky, které mohou do značné míry zkvalitnit život lidí s nejvyšší mírou podpory.

Klíčová aktivita č. 2 - Zvýšení dovedností pracovníků
V rámci této klíčové aktivity se chceme zaměřit na systematickou a cílenou podporu 17 pracovníků. Pracovníci budou podpořeni akreditovaným vzděláváním a konzultacemi s externím odborníkem. Účast na vzdělávání bude doložena osvědčením a na konzultacích prezenční listinou.

Klíčová aktivita č. 3 - Zmapování ústavních prvků a kvality života lidí využívajících službu
V této klíčové aktivitě se chceme zaměřit na průběžné ověřování kvality poskytované sociální služby a nato, jak služba směřuje k sociálnímu začleňování lidí, které podporuje. Uvědomujeme si, že kvalita života lidí žijících v novém objektu se nemusela zvýšit pouhým přechodem. Realizací projektu chceme zvýšit možnosti a příležitosti pro sociální začleňování lidí, kterým službu poskytujeme a v této klíčové aktivitě chceme ověřovat to, jak se nám to daří. Také chceme hledat cesty pro odstraňování ústavních prvků. Za podpory externího odborníka bude během realizace projektu odstraněno 50% ústavních prvků.

Klíčová aktivita č. 4 - Řízení projektu
Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu je sestaven tzv. projektový tým. Ten řídí koordinátor projektu.

Kontaktní osoba projektu

Bc. Anita Orlová
soc.pracovnice@dnanovo.cz
tel. 737 137 279

 

Projekt „NaNovo a kvalitně“

Domov NaNovo, příspěvková organizace realizuje projekt „NaNovo a kvalitně“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007691 v rámci výzvy 071 Operační program Zaměstnanost.
Projekt je realizován za podpory OPZ.

Operační program zaměstnanost

Období realizace: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2020

Rozpočet projektu: 3 760 380,00 Kč

Projekt "NaNovo a kvalitně" reaguje na současnou neutěšenou situaci metodické práce s kvalitou, která je dána zejména větším počtem rozprostřených služeb organizace, jejichž vzájemné odlišnosti musíme zohlednit.
Cílem projektu je vytvořit propojený systém zajištění kvality sociálních služeb v organizaci Domov NaNovo, p.o., který bude srozumitelný pro pracovníky i lidi využívající sociální služby.

Po celou dobu trvání projektu budou realizovány čtyři klíčové aktivity:

Klíčová aktivita č. 1 - Organizační zajištění práce na kvalitě sociálních služeb
Prostřednictvím této klíčové aktivity bude nastaven systém setkávání týmů pracovníků všech sociálních služeb, které budou pracovat na kvalitě služeb a bude nastaven funkční systém předávání informací.

Klíčová aktivita č. 2 - Aktualizace metodik a zapojení PSS
V rámci této klíčové aktivity se chceme zaměřit na kvalitní aktualizaci metodik týkajících se 7 standardů kvality v sociálních službách (dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. se jedná o standard č. 1, 2, 5, 7, 8, 14 a 15). Tyto metodiky budou aktualizovány ve všech 4 sociálních službách.
Kvalitní zpracování dokumentů chceme zajistit tím, že pracovníkům zajistíme vzdělávání, které bude přímo ušité na míru jejich potřebám a potřebám aktualizace dokumentů. Vzhledem k tomu, že od povinnosti naplňovat kvalitu v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uběhlo již 10 let, pracovníci neznají vždy souvislosti v této oblasti, nemají dost informací, a proto vnímají písemná pravidla jako nutnou administrativu, která není využitelná pro jejich praxi.

Klíčová aktivita č. 3 - Tvorba pravidel pro lidi využívající služby
V rámci této klíčové aktivity chceme ověřit kvalitu stávajících 6 materiálů pro lidi, kteří využívají naše služby a které máme k dispozici ve snadném čtení – tedy v alternativní podobě srozumitelné pro uživatele našich služeb. Zároveň chceme vytvořit 2 nové materiály ve snadném čtení.
Na začátku realizace projektu zrealizujeme hodnocení pobytové sociální služby z pohledu člověka s postižením (tzv. klientský audit), se kterým již máme osobní zkušenost ze služby Chráněné bydlení Nový Jičín. Toto hodnocení nám dá pohled na službu z pohledu člověka s postižením, který sám využívá nebo využíval pobytovou službu. V rámci hodnocení se zaměříme na zpětnou vazbu na naše materiály ve snadném čtení, které auditorům předložíme. V rámci auditu tak získáme hodnocení a zpětnou vazbu přímo od člověka s postižením.

Klíčová aktivita č. 4 - Řízení projektu
Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu je sestaven tzv. projektový tým. Ten řídí koordinátor projektu.

Kontaktní osoba projektu

Bc. Anita Orlová
soc.pracovnice@dnanovo.cz
tel. 731 697 472

 

Projekt „NaNovo do bytu“

Domov NaNovo, příspěvková organizace realizuje projekt „NaNovo do bytu“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011111 v rámci výzvy 089 Operační program Zaměstnanost.
Projekt je realizován za podpory OPZ.

Operační program zaměstnanost

Období realizace: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2021

Rozpočet projektu: 1 004 235,00 Kč

Projekt „NaNovo do bytu“ řeší aktivity služby Chráněné bydlení Kopřivnice, která byla 1.9.2017 rozšířena o byt, do kterého se nastěhovali dva lidé z domu. Tito lidé během transformace prošli vývojem, kdy dokázali z ústavní služby přes ChB v domě přejít až do služby ChB v bytě. Je možné, že v budoucnu budou moci odejít do samostatného bydlení s podporou terénní služby. Nyní však nejsou motivováni něco změnit, neposouvají se dále, mají obavy. Také opatrovníci a rodina se jejich dalšího osamostatňování a samostatného bydlení obávají.
Cílem projektu je nastavit systém práce v bytě tak, aby pracovníci uměli podpořit lidi v sociálním začleňování a dalším osamostatnění s podporou dalších subjektů (odborníci, rodinní příslušníci, opatrovníci).

Klíčové aktivity projektu:

Klíčová aktivita č. 1 - Zajištění pravidelné podpory pracovníků v bytě
V bytě (Dukelská ulice) poskytují podporu pracovníci chráněného bydlení, kteří se zde střídají dle svých směn. Poskytovaná podpora bude vycházet z plánů potřebné podpory obou klientů a systému práce, který budou nastavovat dva pracovníci.
Nastavené postupy se budou uplatňovat dle možností i u lidí, kteří prozatím využívají službu chráněného bydlení v domě a jsou pracovníky vytipování na možný přechod do bytu.
Prostřednictvím této klíčové aktivity chceme podpořit jednoho pracovníka v sociálních službách (0,8 úvazku), který bude několikrát do týdne lidem v bytě poskytovat podporu. Dále bude jeho úkolem nastavovat systém práce, předávat informace a poskytovat podporu ostatním pracovníkům chráněného bydlení. Pracovník v sociálních službách bude podpořen sociálním pracovníkem (úvazek 0,2), který bude dávat podporu při tvorbě individuálních plánů a metodické zajištění. Společně s pracovníkem bude nastavovat systém práce v bytě a předávat nastavené postupy ostatním pracovníkům chráněného bydlení. Oba pracovníci budou průběžně komunikovat s rodinnými příslušníky.

Klíčová aktivita č. 2 - Zvýšení dovedností a zajištění systematické a cílené podpory zapojených pracovníků
V rámci této klíčové aktivity se chceme zaměřit na systematickou a cílenou podporu zapojených pracovníků (1 pracovníka v sociálních službách a 1 sociálního pracovníka).
Pracovníci budou podpořeni:

 • akreditovaným vzděláváním v rozsahu 3 vzdělávacích bloků Vzdělávání bude zaměřeno na témata práce s rodinou, plánování přechodu člověka, vedení k samostatnému bydlení.
 • případovými konzultacemi s externím odborníkem, které budou zaměřeny na konkrétní případové procesy lidí žijících v bytě. Cílem bude nastavit systém práce v bytě tak, aby docházelo k dalšímu osamostatňování lidí v něm žijících.
 • dvěma stážemi, z nichž jedna proběhne u poskytovatele jiné pobytové služby, která poskytuje službu chráněného bydlení v bytě a druhá proběhne u poskytovatele podpory samostatného bydlení.
  • Klíčová aktivita č. 3 - Realizace besedy zaměřené na přechod klientů do vlastního bydlení
   Díky této klíčové aktivitě uspořádáme besedu s klienty, jejich opatrovníky a rodinnými příslušníky, na které promluví zaměstnanec služby podpora samostatného bydlení společně s klientem, který službu podpora samostatného bydlení využívá. Na besedu budou pozvání klienti Chráněného bydlení Kopřivnice, jejich opatrovníci a rodinní příslušníci, u kterých bylo vytipováno, že by v budoucnu mohli přejít do služby s nižší mírou podpory. Dále se besedy zúčastní pracovníci chráněného bydlení v Kopřivnici.
   Beseda bude sloužit k tomu, aby rozptýlila obavy klientů, jejich opatrovníků a rodinných příslušníků, dále aby se blíže seznámili se službou podpora samostatného bydlení a pochopili její principy.

   Klíčová aktivita č. 4 - Vznik metodického dokumentu
   Bude vytvořen materiál, který zachytí stav poskytované služby na začátku projektu, (tedy bude popisovat, co všechno se v průběhu projektu udělalo, s jakými jsme se potýkali problémy, co se podařilo při dalším osamostatňování lidí a při práci s jejich opatrovníky a rodinnými příslušníky a čeho je třeba si vyvarovat). Další služby, které budou mít metodiku k dispozici, se tak budou moci dočíst dobrou a špatnou praxi.
   Při tvorbě metodického dokumentu budou pracovníci, zapojeni do projektu, podpořeni metodickými konzultacemi v rozsahu 2 konzultace po 2 hodinách, které tyto pracovníky povedou k vytvoření srozumitelné metodiky o poskytování služby chráněného bydlení v bytě, kterou budou moci využít další služby chráněného bydlení.

   Klíčová aktivita č. 5 - Řízení projektu
   Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu je sestaven tzv. projektový tým. Ten řídí koordinátor projektu. Složení týmu je následující:

   • koordinátor projektu (0,2 úvazku, hrazeno z NN)
   • ředitel organizace (0 úvazku)
   • ekonom (0 úvazku, hrazeno z NN)
   • mzdová účetní (0 úvazku, hrazeno z NN formou odměn)
   Projektovým týmem bude zabezpečeno každodenní řízení projektu, technické a organizační zajištění aktivit, podpůrné a publicitní aktivity. Mezi odpovědnost patří: informovanost a konzultace k obsahu projektu, hodnocení a kontrola všech aktivit, finanční řízení, příprava zpráv o realizaci projektu apod. Projektový tým se bude scházet podle potřeby, avšak minimálně 1x za 3 měsíce. Schůzky projektového týmu slouží ke sledování, kontrole a vyhodnocování postupu realizace projektu. Ze schůzek bude pořizován stručný zápis a prezenční listina.
   Členové týmu dle svých kompetencí zajišťují přenos informací. Cílem této klíčové aktivity je vytvořit podmínky pro bezproblémový průběh projektu a pro realizaci klíčových aktivit. V jejím rámci budou zajišťovány mj. tyto činnosti: řízení projektu, včetně řízení finančního, hodnocení a kontrola aktivit, zpracovávání zpráv o realizaci projektu, pořízení vybavení, publicita projektu, zajištění a koordinace vzdělávání, konzultací a stáží pro cílovou skupinu.

   Kontaktní osoba projektu

   Mgr. Libuše Šimíčková
   libuse.simickova@dnanovo.cz
   tel. 603 250 443

    

   Dotace od města Kopřivnice 2018

   Město Kopřivnice Město Kopřivnice poskytlo naší organizaci v roce 2018 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 72.000,- Kč.

    

   Dotace od města Kopřivnice 2019

   Město Kopřivnice Město Kopřivnice poskytlo naší organizaci v roce 2019 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 60.000,- Kč.

    

   Dotace od města Nový Jičín 2019

   Město Nový Jičín Město Nový Jičín poskytlo naší organizaci v roce 2019 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Nový Jičín ve výši 36.000,- Kč.