Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Poslání, cíle a zásady služby

Poslání

Posláním organizace Domov NaNovo, p. o., je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu.

 • Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost, a v začleňování do běžného života.
 • Pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.
 • Služby poskytujeme v přirozeném prostředí domácího charakteru.

Co pro nás znamená název NaNovo

Naděje
Normalita
Volba

Cíle chráněného bydlení

 1. Podpora uživatelů ve vytváření přirozených mezilidských vztahů s novými přáteli, rodinou, partnery a známými.

  Uživatelé upevňují své vztahy s opatrovníky, rodinou, přáteli a dobrovolníky, vytvářejí si nová přátelství
  • k usnadnění kontaktu uživatele učit využívat mobilní telefony, internet,
  • pomoc při psaní dopisů, pohlednic, e-mailů,
  • zprostředkovat osobní setkávání, doprovodit uživatele na návštěvu.
 2. Poskytování individuální podpory uživatelům při aktivitách odpovídajících jejich možnostem a věku; pomoc v zapojování se do profesního života.

  Uživatelé žijí svůj život přiměřeně aktivně tak, jako jejich vrstevníci mimo sociální službu
  • podpora ve využívání různorodých volnočasových aktivit mimo domov,
  • podpora stávajících koníčků a zálib a hledání nových,
  • podpora v hledání a využívání návazných služeb,
  • podpora při hledání, získání a udržení zaměstnání.
 3. Poskytovat službu takovým způsobem, aby umožnila uživatelům žít život co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků - život v přirozeném prostředí, s možností využívat běžně dostupné služby.

  Uživatelé se starají o svou domácnost, hospodaří se svými penězi, nakupují a stravu si zajišťují individuálně
  • pracovníci poskytují podporu individuálně, podporují získané dovednosti a rozvíjí další schopnosti, které vedou k nezávislosti uživatele na asistentech,
  • podpora v rozvoji komunikace,
  • podpora při péči o svou osobu.
  Klienti aktivně využívají běžné služby ve městě, vč. lékařské péče
  • podpora při využívání běžných služeb (obchody, úřady, kadeřník, doprava…….),
  • podpora při zajišťování těchto služeb - objednání, doprovod,
  • podpora v zajištění lékařské péče, upevňování odpovědnosti klientů za své zdraví.
 4. Maximální možná podpora samostatnosti klientů – podpora snižování jejich závislosti na službě a jiných lidech, podpora samostatného rozhodování o své osobě a podpora projevu svobodné vůle klientů.

  Klient může rozhodnout o tom, jestli je pro něj poskytovaná služba smysluplná a dostačující.
  Klient si může vybrat, s kým a kde chce žít
  • zjišťování spokojenosti klienta s poskytovanou službou,
  • podpora při dosažení osobních cílů a přání klientů,
  • zajištění a zprostředkování srozumitelných informací o možnostech jiného způsobu života než ve stávající službě.

Zásady poskytování sociální služby

Maximální podpora individuality a nezávislosti klientů

 • Je respektována svobodná vůle uživatelů.
 • Uživatelé jsou podporováni při prosazování svých cílů a potřeb.
 • Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost a v začleňování do běžného života.

Budování co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti klientů

 • Uživatelé jsou vedeni k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při zvládání každodenních činností.
 • Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situacích, kdy spoluúčast uživatele není možná. Během poskytování služby se pracovníci snaží vycházet z toho, co uživatel ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám. Nedochází k cílenému „přepečovávání“.

Prosazování partnerského přístupu - uživatel a asistent jsou rovnocennými partnery.

 • Uživatel je vždy rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň ho podporovat při jejich prosazování.

Respekt k právu na partnerský a sexuální život

 • Přijímáme a podporujeme partnerský život a sexualitu jako nedílnou, cennou a podstatnou součást plnohodnotného života uživatelů.

Individuální přístup

 • Služby jsou poskytovány individuálně na míru uživateli.
 • Při plánování služby vycházíme z individuálních přání, potřeb a schopností klienta
 • Společně plánujeme průběh služby s ohledem na možnosti organizace, přitom podporujeme uživatele v jejich samostatnosti.

Snaha o neustálé zvyšování kvality života

 • Zámek Nová Horka, p.o., zajišťuje poskytování kvalitních sociálních služeb se snahou o neustálé zvyšování kvality (např. formou interních a externích auditů).
 • Služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem, který se průběžně dále vzdělává.

Respektování práva volby a jejich individuálních potřeb, přání a zájmů

 • Uživatelé se podílí na zvyšování kvality a rozvoji sociálních služeb formou podaných stížností, návrhů, připomínek a definováním svých osobních cílů v rámci individuálního plánování služeb.
 • Uživatel sám rozhoduje o svém vlastním životě, je respektován jeho názor. Služba nepřebírá nadměrnou odpovědnost za uživatele, pracuje se s riziky a respektuje se jejich přiměřená míra.

Efektivní využívání běžných služeb

 • Uživatelé jsou podporováni ve využívání běžných služeb.
 • Běžně dostupné služby nejsou zajišťovány v bytě, kde uživatelé bydlí.
 • Pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.