Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dobrovolnictví a medailonky pracovníků

Medailonky pracovníků

Medailonek

Jméno: Daniela
Pracovní pozice: Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním

Co má práce obnáší:
Pomáhám lidem, kteří v chráněném bydlení bydlí, aby zvládli co nejvíce dovedností, které jim umožní žít běžným životem. Učí se hospodařit s penězi, samostatně nakupovat a starat se o své bydlení. Pomáhám jim v rozhodování, aby si oni sami co nejvíce rozhodovali o svém životě, jak, kde a s kým chtějí žít.

Co mě na této práci baví:
Baví mě pomáhat lidem a sledovat, jak se učí novým dovednostem a tím se mění jejich život i oni sami.
Mohu jim předat své zkušenosti.
Posiluje mě vidět jejich posun a mám radost, když mohu být někomu užitečná.

Proč bych tuto práci doporučila ostatním:
Je to hezká práce, která se snad ani prací nazývat nedá. Pomáhat lidem spokojeně žít, to je poslání. Když vás bude bavit, pak vás bude i naplňovat. Máte možnost zažívat radost z malých i větších úspěchů a lépe zvládat starosti, které s sebou tato práce přináší.

Medailonek

Jméno: Johana
Pracovní pozice: PSS

Co má práce obnáší:
Začlenit klienty do běžného života, zajistit jejich podporu v samostatnosti, pomoc při hospodaření s penězi, podporovat je v mezilidských vztazích...

Co mě na této práci baví:
Prožívat s klienty jejich každodenní život, vidět a být součástí jejich posunu vpřed, podílet se na jejich krocích k úspěchu.

Proč bych tuto práci doporučila ostatním:
Tato práce člověka naplňuje, dodává pocit, že pomáháte něčemu dobrému. Když uvidíte i sebemenší pokrok, udělá Vám to neskutečnou radost. Klienti Vám dají najevo vděčnost, že i díky Vaší práci se posunuli vpřed.
Tato práce má smysl!!!

Dobrovolnictví v organizaci Domov NaNovo

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách umožňuje působení dobrovolníků v sociálních službách v rámci akreditovaného režimu dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje podmínky a pravidla činnosti dobrovolníků.

Dobrovolnictví je organizovaná činnost lidí, kteří chtějí svůj čas bez nároku na odměnu věnovat lidem, kteří potřebují podporu při sociálním začleňování do společnosti. Jedná se o týmovou práci dobrovolníků a organizace, která dobrovolnictví přijímá.

Dobrovolníkem je fyzická osoba, která je starší 15 let (do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce, který podepisuje smlouvu) a která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Dobrovolník ji vykonává na základě písemné smlouvy.

V organizaci je možno vykonávat dobrovolnickou činnost dvěma způsoby:

 1. Prostřednictvím Dobrovolnického centra ADRA (dále Adra), se kterou má organizace uzavřenou smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby, které:
  • propaguje dobrovolnickou činnost celorepublikově
  • věnuje se zájemcům o dobrovolnictví, zprostředkovává nabídku dobrovolnických příležitostí, včetně vstupního pohovoru
  • zajišťuje vstupní proškolení a nabízí další vzdělávací nabídku
  • zajišťuje dobrovolníkovi pojištění
  • organizuje setkávání a supervize dobrovolníků
  • propojuje dobrovolníka a přijímací organizaci
  • ověřuje výpis z rejstříku trestů a zdravotní způsobilost dobrovolníka
  • uzavírá smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti mezi dobrovolníkem a Adrou
 2. Prostřednictvím Dobrovolnického programu Domova NaNovo p.o. (dále Dobrovolnický program), který:
  • propaguje dobrovolnickou činnost v místech poskytování svých služeb
  • věnuje se zájemcům o dobrovolnictví, zajišťuje proces příjmu a zaškolení dobrovolníka
  • zajišťuje dobrovolníkovi pojištění
  • organizuje setkávání dobrovolníků
  • uzavírá smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti mezi dobrovolníkem a Domovem NaNovo

Fungování Dobrovolnického programu a spolupráci s Adrou zajišťuje koordinátor dobrovolnické činnosti, který:

 • úzce spolupracuje s kontaktní osobou Adry
 • úzce spolupracuje s jednotlivými vedoucími služeb
 • mapuje potřebnost dobrovolníků v organizaci
 • koordinuje nábor dobrovolníků, včetně prezentačních a propagačních aktivit
 • vede s dobrovolníkem jednání a připravuje smlouvu
 • vede dokumentaci a evidenci dobrovolníků
 • zajišťuje supervize a vzdělávání dobrovolníků
 • v rámci udržení stávajících dobrovolníků zprostředkovává pozvání na akce organizace
 • minimálně jedenkrát ročně provádí s dobrovolníkem hodnocení, zaměřené na práci dobrovolníka
 • zjišťuje připomínky dobrovolníka k práci s klienty, k činnosti organizace i jednotlivých zaměstnanců, k organizaci práce apod.
 • na vyžádání vydává potvrzení o dobrovolnické činnosti

Příjem a zaškolení dobrovolníka

Zájemce o dobrovolnictví v naší organizaci si sjedná schůzku s koordinátorem dobrovolnické činnosti, v rámci které proběhne strukturovaný rozhovor, při kterém koordinátor zjistí motivaci dobrovolníka, jeho časové možnosti, zkušenosti a představy. Z rozhovoru je pořízen záznam (Příloha č. 1).

Dále koordinátor dobrovolníka seznámí s:

 • možnostmi dobrovolnictví – Adra, Dobrovolnický program
 • cíli organizace a zásadami poskytování služby
 • cílovou skupinou klientů a potřebách těchto lidí
 • co od dobrovolníka očekává organizace, příklady možných činností
 • možnost vzdělávání a supervizí
 • právy a povinnostmi dobrovolníka
 • pravidly omlouvání se a evidence docházky

Zájemce o dobrovolnickou činnost se může rozhodnout, pod kým bude dobrovolnictví vykonávat. V případě, že si vybere Adru, je odkázán na kontaktní osobu daného centra, se kterou se domluví na dalším postupu a do organizace se vrátí později, až bude mít podepsanou smlouvu s Adrou.

V případě, že se dobrovolník rozhodne vykonávat svou dobrovolnickou službu pod Dobrovolnickým programem, nebo má již podepsanou smlouvu s Adrou, domluví si schůzku ve vybrané službě, a to s vedoucí služby, případně i koordinátorem dobrovolníků. Na této schůzce:

 • je dobrovolník seznámen s danou službou, pracovníky a s jejich prací
 • dojde k vytipování konkrétního klienta, seznámení se s ním a jeho potřebami (samostatnost, potřeba doprovodů, manipulace s invalidním vozíkem, zájmech, rizicích vyplývajících ze zdravotního stavu a chování, apod.)
 • dohodne se četnost docházky a způsob domlouvání se
 • je dobrovolník proškolen v oblasti mlčenlivosti, bezpečnosti práce (nakládání s financemi, doprovody), požární ochrany
 • v případě Dobrovolnického programu je dobrovolník seznámen také s obsahem Smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti (Příloha č. 2), kterou následně podepíše

Po uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti může dobrovolník za klientem docházet individuálně, po předchozí domluvě s klientem či domluvenou jinou osobou.

Obsah dobrovolné činnosti

 • závisí na osobnosti dobrovolníka a na přáních a potřebách klienta
 • jedná se o činnosti zj. v oblasti volnočasových aktivit, dobrovolníci svou činností zkvalitňují (zpestřují) život klientů ve službě, pomáhají jim se začleněním do společnosti, vedou s nimi rozhovory, doprovázejí je na procházky, do města, pomáhají realizovat koníčky klientů, působí zejména mimo obydlí klienta, atd.
 • pokud chce klient s dobrovolníkem uskutečnit plán, se kterým se pojí určité výdaje (jízdenka nebo vstupenka, restaurace, cukrárna atp.), dobrovolník si s vedoucí služby domluví pravidla (částku, kterou bude klient potřebovat, způsob vyúčtování, případně úhrada nezbytných nákladů dobrovolníka (vstupné, jízdné)
 • společné aktivity dobrovolníka mohou vést i k realizací osobních cílů klienta
 • naplňují poslání organizace - osvojování společenských návyků, aktivní život, začleňování do společnosti
 • poskytují zpětnou vazbu na poskytované služby

Pracovníci organizace mají k dobrovolníkům korektní přístup. Přijímají je jako součást týmu, s respektem. V případě potřeby dobrovolníkům poskytují informace a pomáhají jim v obtížných situacích, ke kterým může v průběhu výkonu dobrovolnické činnosti dojít.

Organizace od dobrovolníků získává minimálně jedenkrát ročně zpětnou vazbu, kterou využívá ke zvyšování kvality poskytované služby.