Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jednání se zájemcem o službu

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naší službu, napište nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Domov NaNovo, p.o.
Domov NaNovo nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
Podrobné informace o nakládání s osobními údaji.


Vygenerovat nový kód

Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace několika způsoby:

 • telefonicky na t.č.:
  • 556 403 683, 734 671 465 – sociální pracovnice v Domově pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce,
  • 603 250 443 - sociální pracovnice pro Chráněné bydlení v Kopřivnici
  • 734 762 596 - sociální pracovnice pro Chráněné bydlení v Sedlnici
  • 739 171 302 - sociální pracovnice pro Chráněné bydlení v Novém Jičíně
 • osobně na adrese: Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, 742 13 Studénka (stejná adresa i pro službu DOZP) nebo na adrese konkrétní služby:
  • Chráněné bydlení Nový Jičín, Slovanská 1555/13, 741 01 Nový Jičín
  • Chráněné bydlení Kopřivnice, Záhumenní 562/16, 742 21 Kopřivnice
  • Chráněné bydlení Sedlnice, Sedlnice 336, 742 56
 • e-mailem: info@dnanovo.cz
 • na webových stránkách: www.dnanovo.cz, kde je také možnost využít části „Kontaktujte nás“
 • v registru poskytovatelů sociálních služeb na: http://iregistr.mpsv.cz/

Jednání se zájemcem o službu

 1. Jednání je zahájeno sociální pracovnicí na základě přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby nebo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy.
 2. Jednání probíhá osobně v místě pobytu žadatele nebo v konkrétní službě, ve výjimečných případech je možné zajistit jinak (prostřednictvím Skype).
 3. Jednání vedou sociální pracovnice. U jednání může být přítomna také vedoucí služby, v DOZP také zdravotní sestra.
 4. U jednání je přítomen zájemce o službu.
 5. Cílem prvního jednání je:
  • kdy, jak a proč se rozhodl, že potřebuje pomoc nebo podporu,
  • o jakých jiných možnostech uvažoval
  • vyjasnit si a upřesnit, jaká očekávání má zájemce od naší služby,
  • zjistit potřeby zájemce v oblasti přípravy stravy, chodu domácnosti, hospodaření s penězi, nákupy, využívání návazných a jiných služeb, zaměstnání, užívání léků, cestování, trávení volného času, atd.
  • zjistit přání zájemce,
  • zjistit další informace např. způsob komunikace, potřeba zdravotní péče, omezení v pohybu, apod.
  • informovat zájemce o službě a o jejích možnostech, o podmínkách pro přijetí a důvodech odmítnutí, způsobech podání žádosti, o úhradách za službu aj.,
  • informovat zájemce o jiných formách sociálních služeb – asistenční služby, odlehčovací služby, atd., dle situace nabídnout zájemci další alternativy,
 6. Pokud jednání proběhlo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy a sociální služba odpovídá potřebám zájemce, je nutné podat žádost písemnou formou, až poté bude zaevidována do evidence žadatelů.
 7. „Žádost o poskytnutí sociální služby“ je možné stáhnout z internetových stránek organizace Domov NaNovo, p.o., požádat sociální pracovnici o její zaslání poštou, emailem nebo si žádost osobně vyzvednout. Sociální pracovnice může zájemci pomoci s vyplněním Žádosti při osobní schůzce. Vyplněnou žádost může zájemce zaslat poštou nebo osobně doručit na některou z výše uvedených adres. Součástí žádosti je také „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele“, na jehož základě poskytovatel určuje, zda žadatel spadá do cílové skupiny dané služby. Pokud je žadatel omezen ve svéprávnosti, je třeba k žádosti doložit Rozsudek o ustanovení opatrovníka.
 8. V rámci jednání je zájemce seznámen s dalšími službami, které organizace Domov NaNovo poskytuje a je projednána možnost o poskytnutí sociální služby na jiné adrese nebo v jiném druhu služby.
 9. Z jednání se zájemcem o službu je vždy pořízen písemný záznam, který je dále součástí žádosti v programu eQuip.
 10. Na každou žádost musí být písemně odpovězeno.
 11. Sociální pracovnice usiluje o to, aby zájemce porozuměl všem důležitým bodům jednání. K dispozici má materiály přizpůsobené možnostem lidí s mentálním postižením:
  • Smlouvu o poskytnutí sociální služby v alternativní podobě,
  • Ceník služeb v alternativní podobě,
  • Prezentace služeb (fotografie),
  • Propagační letáky, atd.

Pravidla pro vedení evidence žadatelů o sociální službu

Evidence žadatelů o sociální službu vedou sociální pracovnice v programu eQuip, v tištěné podobě také v kanceláři u sociální pracovnice v DOZP.

V rámci evidence žadatelů jsou ukládány žádosti pro tyto služby:

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce
 • Chráněné bydlení

Evidence žadatelů o sociální službu – cílová skupina:

Jsou zde zařazeny žádosti osob, které splňují kritéria pro přijetí do sociální služby.
V tištěné podobě obsahuje složka „Evidence žadatelů – cílová skupina“ Žádosti o poskytnutí sociální služby (u každé žádosti je vyjádření lékaře) a Rozsudek (v případě, že je žadatel omezený ve svéprávnosti a má opatrovníka).
V programu eQuip (Kartotéky – pořadník žadatelů) je dále seznam žadatelů, a u každého žadatele je uložen záznam z jednání, odpověď na žádost a další poznámky o aktualizacích žádosti a nově získaných informacích.
Pokud s žadatelem neproběhlo jednání, je v popisu uvedena poznámka „Rozpracováno“.

Žádosti jsou řazeny chronologicky dle data přijetí písemné žádosti. Sociální pracovnice 1x ročně aktualizuje platnost těchto žádostí – telefonicky (popř. písemně) kontaktuje žadatele a ověří si, zda jejich zájem o službu nadále trvá, či nikoliv. U každé žádosti, která je evidována déle než 3 roky, naplánuje sociální pracovnice nové jednání se zájemcem (co 3 roky). Z jednání bude pořízen zápis.

Žádosti o přijetí do sociální služby se uchovávají do doby, než dojde k uzavření smlouvy o poskytování služby nebo do doby vyřazení žádosti z důvodu nezájmu o službu nebo úmrtí žadatele. Pokud má být žádost vyřazena, je s žadatelem (jeho opatrovníkem) dohodnut způsob vyřazení – zaslání zpět žadateli nebo skartace.

Evidence žadatelů o sociální službu – sociální poradenství (eQuip – Anonymní podpora) obsahuje:

 1. Sociální poradenství - cílová skupina - seznam osob, které se zajímaly o službu, ale ještě si nepodaly žádost o sociální službu - sociální pracovnice pravidelně kontaktují potencionální zájemce a domlouvají se na řešení (např. podání žádosti).
 2. Sociální poradenství – mimo cílovou skupinu – seznam osob, které si podaly žádost, ale nesplňují cílovou skupinu. Jejich žádost je zaslána zpět s písemným odůvodněním a zároveň jsou nabídnuta jiná řešení jeho situace (kontakty na další organizace či poradny). Odpověď na žádost společně se zápisem z jednání je i nadále uchovávána v programu eQuip.
  Délka uchovávání je po dobu 1 roku po roce, kterého se týkají.
  Sociální poradenství – mimo cílovou skupinu (osoby, které již nekontaktujeme) - seznam osob, které se zajímaly o službu, ale nepodaly si žádost a nesplňují cílovou skupinu. Délka uchovávání je po dobu 1 roku po roce, kterého se týkají.

Do evidence žadatelů nahlížejí pouze sociální pracovnice a ředitel organizace.

Pracovní postup k práci s žadateli v programu eQuip je uložen na N:\Společné\Team\eQuip návody\Evidence zájemců o službu.

Zájemce může být odmítnut z těchto důvodů:

 • z kapacitních důvodů,
 • žadatel žádá o službu, kterou organizace neposkytuje,
 • žadatel není cílovou skupinou chráněného bydlení a DOZP,
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby v naší organizaci v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

Přijetí zájemce o službu

V případě, že organizace Domov NaNovo, p. o. má možnost nabídnout sociální službu, vybere sociální pracovnice z Pořadníku žádostí potencionální klienty. Při výběru se řídí danými kritérii viz. níže, na základě součtu bodů:

Kritéria pro příjem žadatelů Body
1. Zájem a potřeba stávajících klientů organizace Domov NaNovo, p. o. Ano/ne
2. Pohlaví (zohledňuje se pouze u dvoulůžkových pokojů) Ano/ne
3. Míra a rozsah potřebné podpory  
Rozsah podpory v bytě odpovídá potřebám klienta 20 bodů
Rozsah podpory v bytě neodpovídá potřebám klienta 10 bodů
4. Aktuální potřebnost služby  
Žadatel má kde bydlet a má zajištěnou potřebnou podporu 3 body
Žadatel má kde bydlet, ale zajištěná podpora není dostačující 7 bodů
Žadatel nemá kde bydlet a zajištěná podpora není dostačující 10 bodů
5. Lokalita a vazby  
Má vazby ve městě nebo jeho blízkém okolí (do 15 km) 3 body
Má vazby ve vzdálenějším okolí (do 50 km) 2 body
Nemá vazby 1 bod
6. Vhodnost soužití s dalšími lidmi v bytě  
Vhodný pro soužití s dalšími lidmi v bytě s ohledem na potřeby a specifika lidí, kteří již byt obývají 5 bodů
Částečně vhodný pro soužití s dalšími lidmi v bytě s ohledem na potřeby a specifika lidí, kteří již byt obývají 3 body
Nevhodný pro soužití s dalšími lidmi v bytě s ohledem na potřeby a specifika lidí, kteří již byt obývají 1 bod
V případě shodného počtu bodů se hodnotí také kritérium 7
7. Datum přijetí žádosti  
do 1 roku 1 bod
1 – 3 roky 2 body
3 roky a více 3 body

Sociální pracovnice telefonicky kontaktuje vybrané potencionální klienty a sjedná s nimi osobní schůzku za účelem jednání o přijetí do služby.

Jednání probíhá v konkrétní službě v dohodnuté a časově vymezené době.

Schůzky se účastní sociální pracovnice a vedoucí služby, případně i potencionální klíčový pracovník a na straně druhé potencionální klient, případně jeho doprovod. Pokud je klient omezen ve svéprávnosti, je u jednání přítomen i opatrovník. Cílem schůzky je s potencionálním klientem projednat průběh a rozsah poskytování služby a následně se dohodnout na pokračování či odstoupení od dalších jednání o zařazení do služby.

Potencionálnímu klientovi je předán vzor Smlouvy o poskytování služby včetně příloh, je-li to třeba jsou předané dokumenty v alternativní podobě. Po schůzce je oběma stranám ponechána lhůta na rozmyšlenou (v délce max. 14 dní).

V případě zájmu dochází k uzavření smlouvy.