Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Poskytované činnosti

Nabízené činnosti a úkony domova pro osoby se zdravotním postižením

Činnosti, které jsou v domově pro osoby se zdravotním postižením nabízeny a poskytovány jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Míra pomoci a podpory v jednotlivých činnostech je klientům poskytována podle jejich individuálních potřeb, možností a schopností.
Klientům je nabízená intenzivní podpora ve využívání běžně dostupných a návazných služeb, ve vytváření přirozených mezilidských vztahů, při vyhledávání a využívání aktivit, které odpovídají jejich možnostem a věku.
Je věnována pozornost na udržování, prohlubování a získávání schopností a dovedností uživatelů, které jsou nezbytné a potřebné pro život. Pro svůj osobní rozvoj si uživatelé osvojují činnosti, jako je praní, žehlení, vaření, úklid, péče o osobní věci, manipulace s elektrospotřebiči aj. Tyto činnosti probíhají převážně v bytech klientů. U některých klientů je více podpory zaměřeno na rozvoj dovedností spojených s péčí o svou osobu (hygienické návyky, stravovací návyky, šacení, atd.). Uživatelé jsou vedeni nejen k větší samostatnosti v péči o sama sebe, ale také k otevřenosti svých názorů a vlastnímu rozhodování.
Uživatelé jsou začleňování do společnosti běžným způsobem. Pracovníci klienty doprovází mimo dům pro zajištění běžných aktivit. Ve spolupráci s klíčovým pracovníkem se klienti seznamují s hodnotou peněz a hospodařením, například při příležitosti nákupu osobních věcí nebo potravin. Celkově je podpora asistentů zaměřena na smysluplné trávení volného času klientů a zkvalitnění jejich života.

Níže uvedené činnosti jsou klientům poskytovány individuálně, dle jejich potřeb a přání. Intenzita a rozsah podpory asistentů při konkrétních činnostech vychází z možností a schopností jednotlivých klientů.

Poskytnutí stravy

 • zajištění a pomoc se zajištěním celodenní stravy klientům,
 • zajištění dovozu obědu,
 • pomoc s nákupem individuální stravy,
 • pomoc s přípravou individuální stravy,
 • pomoc s přípravou společné stravy,
 • dodržování pitného režimu

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc/podpora s mytím těla, sprchováním
 • pomoc/podpora s mytím a úpravou vlasů
 • pomoc/podpora při použití WC
 • stříhání a ošetření nehtů
 • holení, promazávání kůže, atp.
 • oblékání, obouvání

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • individuální rozhovory,
 • zprostředkování informací o akcích, denním plánu,
 • společné aktivity v bytě,
 • zachování a rozvoj získaných dovedností (čtení, psaní, opakování, základních znalostí),
 • orientace v prostoru a v okolí bydliště,
 • nácvik telefonování,
 • výuka znalosti hodin a rozlišení denní doby,
 • podpora komunikace pomocí alternativních systémů,
 • práce na PC – výuka, e-mail, internet,
 • zprostředkování kontaktu s přáteli, známými,
 • podpora vztahů v bytě, domě,
 • vstávání, včasný odchod,
 • příprava do návazných služeb – sociálně terapeutické dílny
 • podpora při realizaci volnočasových a zájmových aktivit

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • kulturní a společenské akce,
 • nákupy,
 • návštěvy městských úřadů, úřadů práce, pošty, atd.,
 • volnočasové aktivity,
 • cestování MHD,
 • procházka,
 • využívání běžných služeb - pošta, pedikúra, kadeřnictví, lékárna, lékaři, restaurace, cukrárna,
 • zprostředkování, udržení kontaktů s opatrovníkem, příbuznými, přáteli,
 • komunikace s opatrovníkem,
 • kontakty v přirozeném sociálním prostředí,
 • zprostředkování telefonického kontaktu, pomoc s telefonováním,
 • zajištění oslavy narozenin, svátku atp.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • hospodaření s penězi,
 • evidence osobních věcí,
 • projednání smluv a dodatků,
 • zajištění lékařské péče, osobní konzultace u lékaře,
 • zajištění léků,
 • individuální plánování – plán péče, osobní cíle, dohody, hodnocení,
 • telefonické jednání, písemný kontakt a osobní jednání s úřady

Sociálně terapeutické činnosti

 • péče při nemoci, náhlé změně zdravotního stavu,
 • nácviky samostatnosti,
 • řešení problémového chování nebo mimořádné situace,
 • příprava na mimořádnou událost (odjezd na návštěvu k rodině, opatrovníkovi, k přátelům, na dovolenou, výlet atp.)