Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Projekty

Dotace od města Nový Jičín 2022

Město Nový Jičín Město Nový Jičín poskytlo naší organizaci v roce 2022 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Nový Jičín ve výši 60.000,- Kč.

 

Dotace od města Kopřivnice 2022

Město Kopřivnice Město Kopřivnice poskytlo naší organizaci v roce 2022 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 60.000,- Kč.

 

Dotace od města Nový Jičín 2021

Město Nový Jičín Město Nový Jičín poskytlo naší organizaci v roce 2021 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Nový Jičín ve výši 30.500,- Kč.

 

Dotace od města Kopřivnice 2021

Město Kopřivnice Město Kopřivnice poskytlo naší organizaci v roce 2021 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 60.000,- Kč.

 

Dotace od města Nový Jičín 2020

Město Nový Jičín Město Nový Jičín poskytlo naší organizaci v roce 2020 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Nový Jičín ve výši 28.300,- Kč.

 

Dotace od města Kopřivnice 2020

Město Kopřivnice Město Kopřivnice poskytlo naší organizaci v roce 2020 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 60.000,- Kč.

 

Podpora služeb sociální prevence 3

Plánování služeb sociální prevence III

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Účelem realizace projektu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb v období od 1.1.2020 do 31.12.2021, kteří jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Díky projektu Podpora služeb sociální prevence 3 tak vznikla služba Sociální rehabilitace NaNovo, která je prostřednictvím projektu financována.

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Přehled klíčových aktivit

 1. Podpora vybraných sociálních služeb
 2. Kontrola a evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Rusková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 212
e-mail: katerina.ruskova@msk.cz

Mgr. Jitka Marková
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 762
e-mail: jitka.markova@msk.cz

Ing. Adéla Zapletalová
odbor sociálních věcí
referent pro ekonomické činnosti
tel.: 595 622 768
e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektuvýše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu498 762 144,00
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %)423 917 222,40
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %)49 876 214,40
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %)24 936 307,20

 

Dotace od města Nový Jičín 2019

Město Nový Jičín Město Nový Jičín poskytlo naší organizaci v roce 2019 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Nový Jičín ve výši 36.000,- Kč.

 

Dotace od města Kopřivnice 2019

Město Kopřivnice Město Kopřivnice poskytlo naší organizaci v roce 2019 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 60.000,- Kč.

 

Dotace od města Kopřivnice 2018

Město Kopřivnice Město Kopřivnice poskytlo naší organizaci v roce 2018 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 72.000,- Kč.

 

Projekt „NaNovo do bytu“

Domov NaNovo, příspěvková organizace realizovala projekt „NaNovo do bytu“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011111 v rámci výzvy 089 Operační program Zaměstnanost.
Projekt byl realizován za finanční podpory EU.

Operační program zaměstnanost

Období realizace: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2021

Rozpočet projektu: 1 004 235,00 Kč

Projekt „NaNovo do bytu“ řešil aktivity služby Chráněné bydlení Kopřivnice, která byla 1.9.2017 rozšířena o byt, do kterého se nastěhovali dva lidé z domu. Tito lidé během transformace prošli vývojem, kdy dokázali z ústavní služby přes ChB v domě přejít až do služby ChB v bytě. Je možné, že v budoucnu budou moci odejít do samostatného bydlení s podporou terénní služby. Nyní však nejsou motivováni něco změnit, neposouvají se dále, mají obavy. Také opatrovníci a rodina se jejich dalšího osamostatňování a samostatného bydlení obávají.
Cílem projektu bylo nastavit systém práce v bytě tak, aby pracovníci uměli podpořit lidi v sociálním začleňování a dalším osamostatnění s podporou dalších subjektů (odborníci, rodinní příslušníci, opatrovníci).

Klíčové aktivity projektu:

Klíčová aktivita č. 1 - Zajištění pravidelné podpory pracovníků v bytě
V bytě (Dukelská ulice) poskytují podporu pracovníci chráněného bydlení, kteří se zde střídají dle svých směn. Poskytovaná podpora vycházela z plánů potřebné podpory obou klientů a systému práce, který nastavovali dva pracovníci.
Nastavené postupy se uplatňovaly dle možností i u lidí, kteří prozatím využívají službu chráněného bydlení v domě a jsou pracovníky vytipování na možný přechod do bytu.
Prostřednictvím této klíčové aktivity jsme podpořili jednoho pracovníka v sociálních službách (0,8 úvazku), který několikrát do týdne lidem v bytě poskytoval podporu. Dále bylo jeho úkolem nastavovat systém práce, předávat informace a poskytovat podporu ostatním pracovníkům chráněného bydlení. Pracovník v sociálních službách byl podpořen sociálním pracovníkem (úvazek 0,2), který dával podporu při tvorbě individuálních plánů a metodické zajištění. Společně s pracovníkem nastavovali systém práce v bytě a předávali nastavené postupy ostatním pracovníkům chráněného bydlení. Oba pracovníci průběžně komunikovali s rodinnými příslušníky.

Klíčová aktivita č. 2 - Zvýšení dovedností a zajištění systematické a cílené podpory zapojených pracovníků
V rámci této klíčové aktivity jsme se zaměřili na systematickou a cílenou podporu zapojených pracovníků (1 pracovníka v sociálních službách a 1 sociálního pracovníka).
Pracovníci byly podpořeni:

 • akreditovaným vzděláváním v rozsahu 3 vzdělávacích bloků Vzdělávání bude zaměřeno na témata práce s rodinou, plánování přechodu člověka, vedení k samostatnému bydlení.
 • případovými konzultacemi s externím odborníkem, které budou zaměřeny na konkrétní případové procesy lidí žijících v bytě. Cílem bylo nastavit systém práce v bytě tak, aby docházelo k dalšímu osamostatňování lidí v něm žijících.
 • dvěma stážemi, z nichž jedna proběhla u poskytovatele jiné pobytové služby, která poskytuje službu chráněného bydlení v bytě a druhá proběhla u poskytovatele podpory samostatného bydlení.
  • Klíčová aktivita č. 3 - Realizace besedy zaměřené na přechod klientů do vlastního bydlení
   Díky této klíčové aktivitě jsme uspořádali besedu s klienty, jejich opatrovníky a rodinnými příslušníky, na které promluvil zaměstnanec služby podpora samostatného bydlení společně s klientem, který službu podpora samostatného bydlení využíval. Na besedu byli pozvání klienti Chráněného bydlení Kopřivnice, jejich opatrovníci a rodinní příslušníci, u kterých bylo vytipováno, že by v budoucnu mohli přejít do služby s nižší mírou podpory. Dále se besedy zúčastnili pracovníci chráněného bydlení v Kopřivnici.
   Beseda sloužila k tomu, aby rozptýlila obavy klientů, jejich opatrovníků a rodinných příslušníků, dále aby se blíže seznámili se službou podpora samostatného bydlení a pochopili její principy.

   Klíčová aktivita č. 4 - Vznik metodického dokumentu
   Byl vytvořen materiál, který zachytil stav poskytované služby na začátku projektu, (popisuje, co všechno se v průběhu projektu udělalo, s jakými jsme se potýkali problémy, co se podařilo při dalším osamostatňování lidí a při práci s jejich opatrovníky a rodinnými příslušníky a čeho je třeba se vyvarovat). Další služby, které budou mít metodiku k dispozici, se tak budou moci dočíst dobrou a špatnou praxi.
   Při tvorbě metodického dokumentu byli pracovníci, zapojeni do projektu, podpořeni metodickými konzultacemi v rozsahu 2 konzultace po 2 hodinách, které tyto pracovníky vedly k vytvoření srozumitelné metodiky o poskytování služby chráněného bydlení v bytě, kterou budou moci využít další služby chráněného bydlení.

   Klíčová aktivita č. 5 - Řízení projektu
   Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu je sestaven tzv. projektový tým. Ten řídí koordinátor projektu. Složení týmu je následující:

   • koordinátor projektu (0,2 úvazku, hrazeno z NN)
   • ředitel organizace (0 úvazku)
   • ekonom (0 úvazku, hrazeno z NN)
   • mzdová účetní (0 úvazku, hrazeno z NN formou odměn)
   Projektovým týmem bylo zabezpečeno každodenní řízení projektu, technické a organizační zajištění aktivit, podpůrné a publicitní aktivity. Mezi odpovědnost patřilo: informovanost a konzultace k obsahu projektu, hodnocení a kontrola všech aktivit, finanční řízení, příprava zpráv o realizaci projektu apod. Projektový tým se scházel podle potřeby, avšak minimálně 1x za 3 měsíce. Schůzky projektového týmu sloužily ke sledování, kontrole a vyhodnocování postupu realizace projektu. Ze schůzek byl pořizován stručný zápis a prezenční listina.
   Členové týmu dle svých kompetencí zajišťovali přenos informací. Cílem této klíčové aktivity bylo vytvořit podmínky pro bezproblémový průběh projektu a pro realizaci klíčových aktivit. V jejím rámci byly zajišťovány mj. tyto činnosti: řízení projektu, včetně řízení finančního, hodnocení a kontrola aktivit, zpracovávání zpráv o realizaci projektu, pořízení vybavení, publicita projektu, zajištění a koordinace vzdělávání, konzultací a stáží pro cílovou skupinu.

   Kontaktní osoba projektu

   Mgr. Libuše Šimíčková
   libuse.simickova@dnanovo.cz
   tel. 603 250 443

   Dokumenty k projektu - výstup projektu

   Zhodnocení změn v životě uživatelů služby NaNovo do bytu

    

   Projekt „NaNovo a kvalitně“

   Domov NaNovo, příspěvková organizace realizuje projekt „NaNovo a kvalitně“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007691 v rámci výzvy 071 Operační program Zaměstnanost.
   Projekt je realizován za podpory OPZ.

   Operační program zaměstnanost

   Období realizace: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2020

   Rozpočet projektu: 3 760 380,00 Kč

   Projekt "NaNovo a kvalitně" reaguje na současnou neutěšenou situaci metodické práce s kvalitou, která je dána zejména větším počtem rozprostřených služeb organizace, jejichž vzájemné odlišnosti musíme zohlednit.
   Cílem projektu je vytvořit propojený systém zajištění kvality sociálních služeb v organizaci Domov NaNovo, p.o., který bude srozumitelný pro pracovníky i lidi využívající sociální služby.

   Po celou dobu trvání projektu budou realizovány čtyři klíčové aktivity:

   Klíčová aktivita č. 1 - Organizační zajištění práce na kvalitě sociálních služeb
   Prostřednictvím této klíčové aktivity bude nastaven systém setkávání týmů pracovníků všech sociálních služeb, které budou pracovat na kvalitě služeb a bude nastaven funkční systém předávání informací.

   Klíčová aktivita č. 2 - Aktualizace metodik a zapojení PSS
   V rámci této klíčové aktivity se chceme zaměřit na kvalitní aktualizaci metodik týkajících se 7 standardů kvality v sociálních službách (dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. se jedná o standard č. 1, 2, 5, 7, 8, 14 a 15). Tyto metodiky budou aktualizovány ve všech 4 sociálních službách.
   Kvalitní zpracování dokumentů chceme zajistit tím, že pracovníkům zajistíme vzdělávání, které bude přímo ušité na míru jejich potřebám a potřebám aktualizace dokumentů. Vzhledem k tomu, že od povinnosti naplňovat kvalitu v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uběhlo již 10 let, pracovníci neznají vždy souvislosti v této oblasti, nemají dost informací, a proto vnímají písemná pravidla jako nutnou administrativu, která není využitelná pro jejich praxi.

   Klíčová aktivita č. 3 - Tvorba pravidel pro lidi využívající služby
   V rámci této klíčové aktivity chceme ověřit kvalitu stávajících 6 materiálů pro lidi, kteří využívají naše služby a které máme k dispozici ve snadném čtení – tedy v alternativní podobě srozumitelné pro uživatele našich služeb. Zároveň chceme vytvořit 2 nové materiály ve snadném čtení.
   Na začátku realizace projektu zrealizujeme hodnocení pobytové sociální služby z pohledu člověka s postižením (tzv. klientský audit), se kterým již máme osobní zkušenost ze služby Chráněné bydlení Nový Jičín. Toto hodnocení nám dá pohled na službu z pohledu člověka s postižením, který sám využívá nebo využíval pobytovou službu. V rámci hodnocení se zaměříme na zpětnou vazbu na naše materiály ve snadném čtení, které auditorům předložíme. V rámci auditu tak získáme hodnocení a zpětnou vazbu přímo od člověka s postižením.

   Klíčová aktivita č. 4 - Řízení projektu
   Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu je sestaven tzv. projektový tým. Ten řídí koordinátor projektu.

   Kontaktní osoba projektu

   Bc. Anita Orlová
   soc.pracovnice@dnanovo.cz
   tel. 731 697 472

   Dokumenty k projektu - výstup projektu

   Soubor metodik navazujících na standardy služeb - výstup projektu Soubor dokumentů ve snadném čtení - výstup projektu

    

   Projekt „Cesta NaNovo“

   Domov NaNovo, příspěvková organizace realizoval projekt „Cesta NaNovo“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007316 v rámci výzvy 066 Operační program Zaměstnanost.
   Projekt byl realizován za finanční podpory EU.

   Operační program zaměstnanost

   Období realizace: 1. 4. 2018 - 30. 9. 2020

   Rozpočet projektu: 9 989 368,75 Kč

   Projekt "Cesta NaNovo" řešil podporu služby DOZP Studénka, která vznikla 15. 2. 2016 v návaznosti na transformační proces organizace Zámek Nová Horka.
   Stěžejním cílem projektu bylo zejména vytvoření takových podmínek pro službu, aby bylo možné podporovat lidi s nejvyšší mírou podpory v sociálním začleňování a v rozvoji jejich zkušeností prostřednictvím odborného a motivovaného týmu asistentů.

   Po celou dobu trvání projektu byly realizovány čtyři klíčové aktivity:

   Klíčová aktivita č. 1 - Udržení dostatku pracovníků a podmínek pro práci s lidmi, kteří využívají službu
   Prostřednictvím této klíčové aktivity jsme podpořili pracovníky v zaměření se na činnosti směřující k většímu zapojení lidí do života mimo zařízení. Jednalo se o 15 PSS, kteří jsou klíčovými pracovníky a jsou v přímé práci s lidmi s vysokou mírou podpory. Jejich způsob práce koordinoval 1 PSS vedoucí služby DOZP a 1 sociální pracovník, který byl zodpovědný za proces individuálního plánování. S ohledem na specifika cílové skupiny lidí s vysokou mírou podpory a k tomu, aby pracovníci měli zajištěny kvalitní a nezbytné podmínky pro práci, jsme chtěli v rámci projektu zajistit nezbytné speciální pomůcky, které mohou do značné míry zkvalitnit život lidí s nejvyšší mírou podpory.

   Klíčová aktivita č. 2 - Zvýšení dovedností pracovníků
   V rámci této klíčové aktivity jsme se zaměřili na systematickou a cílenou podporu 17 pracovníků. Pracovníci byli podpořeni akreditovaným vzděláváním a konzultacemi s externím odborníkem. Účast na vzdělávání byla doložena osvědčením a na konzultacích prezenční listinou.

   Klíčová aktivita č. 3 - Zmapování ústavních prvků a kvality života lidí využívajících službu
   V této klíčové aktivitě jsme se zaměřili na průběžné ověřování kvality poskytované sociální služby a nato, jak služba směřuje k sociálnímu začleňování lidí, které podporuje. Uvědomujeme si, že kvalita života lidí žijících v novém objektu se nemusela zvýšit pouhým přechodem. Realizací projektu jsme chtěli zvýšit možnosti a příležitosti pro sociální začleňování lidí, kterým službu poskytujeme a v této klíčové aktivitě jsme si ověřili, jak se nám to daří. Také jsme hledali cesty pro odstraňování ústavních prvků. Za podpory externího odborníka bylo během realizace projektu odstraněno 50% ústavních prvků.

   Klíčová aktivita č. 4 - Řízení projektu
   Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu byl sestaven tzv. projektový tým. Ten řídil koordinátor projektu.

   Kontaktní osoba projektu

   Bc. Anita Orlová
   soc.pracovnice@dnanovo.cz
   tel. 737 137 279

   Dokumenty k projektu - výstup projektu

   Zhodnocení změn v životě klientů a příloha č. 1 Popis ústavních prvků a jejich eliminace - výstup projektu

    

   Projekt „Konečně venku“

   Domov NaNovo, příspěvková organizace (dříve Zámek Nová Horka, příspěvková organizace) realizuje projekt „Konečně venku“, č. CZ.1.04/3.1.02/D2.00001 v rámci výzvy D2 OP LZZ.

   ESF EU

   Období realizace: 1. 1. 2015 - 31. 10. 2015

   Rozpočet projektu: 1 504 379,64 Kč

   Obsahem projektu je cílená podpora 11 lidí se zdravotním postižením v sociálních službách chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. Tito lidé se sem v březnu 2013 přestěhovali po mnoha letech strávených v ústavním zařízení, ve kterém pouze přežívali a neměli jasnou představu o lepší budoucnosti. Díky transformačnímu procesu v organizaci Domov NaNovo, p.o. (dříve Zámek Nová Horka, p.o.) bylo vytvořeno chráněné bydlení v Kopřivnici ve vilce o dvou bytech a v obci Sedlnice v domě se dvěma byty a garsoniérou. Díky této změně se výrazně pozitivně změnil způsob života lidí s postižením. Kvalita bydlení, zázemí pro hygienu, zajištění soukromí vytváří v novém bydlení opravdové domácké prostředí. Díky aktivitám projektu mimo jiné zvyšujeme kompetence lidí s postižením v běžných oblastech lidského života a podporujeme tak jejich sociální začleňování.

   Hlavním cílem projektu je poskytování sociálních služeb chráněné bydlení v Kopřivnici a v Sedlnicích. Chceme poskytnout individuální asistenci 11 klientům těchto služeb ve smyslu vedení způsobu života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků mimo sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné veřejné společenské prostředí. Cílem projektu je také sociální začlenění klientů do běžné společnosti, podpora v přirozeném rozvoji jejich životních kompetencí a využití rovných příležitostí s cílem umožnit rovnocenný vstup na trh práce prostřednictvím individuální asistence v situacích. Těmto lidem bude dána podpora dle jejich potřeb tak, aby byli schopni zajistit svou existenci, získali zaměstnání nebo dále rozvíjeli své schopnosti např. v STD, denních stacionářích atd.

   Budeme realizovat stanovené klíčové aktivity, které mimo jiné obsahují individuální asistenci 11 lidem se zdravotním postižením. V rámci těchto aktivit budou podporováni pouze klienti, kteří nejsou podporování aktivitami v rámci projektu "Cesta k přirozenému životu". Součástí těchto aktivit je mimo jiné:

   • Individuální motivace a asistence při podpoře klientů v přiměřené aktivitě během dne a zjišťování jejich možností
   • Individuální plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb; spolupráce a zapojení opatrovníka, rodiny a blízkých lidí klienta
   • Prostřednictvím individuální asistence rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klientů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
   • Zapojování klientů do veřejného života pomocí individuální asistence v terénu - využívání běžně dostupných služeb - nakupování, doprava, návštěvy služeb, kulturních akcí apod.
   • Příprava klientů na možné pracovní uplatnění pomocí individuální asistence v terénu - zjišťování jejich možností, přání, motivace, cílené nácviky, návštěvy různých zaměstnavatelů.
   • Spolupráce se zaměstnavateli, vyjednávání možností uplatnění konkrétního klienta, stáže, exkurze; vyhledávání a navazování spolupráce s úřady a agenturami, které zprostředkovávají zaměstnání.
   • Prostřednictvím individuální asistence podpora klientů v získávání pracovních dovedností.
   • Individuální asistence v podobě doprovodu klienta do případného zaměstnání v době adaptace.

   Aktivity realizované v rámci projektu „Konečně venku“, jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

   Kontakt na koordinátora projektu

   Lenka Veselková, DiS.
   soc.veselkova@dnanovo.cz
   tel. 734 671 465, 556 413 175

   Prezentace - chráněné bydlení Kopřivnice.pdf

   Prezentace - chráněné bydlení Sedlnice.pdf

   Evropský sociální fond v ČR: www.esfcr.cz
   Cesta k přirozenému životu

    

   Projekt „Cesta k přirozenému životu“

   Domov NaNovo, příspěvková organizace (dříve Zámek Nová Horka, příspěvková organizace) realizuje projekt „Cesta k přirozenému životu“, č. CZ.1.04/3.1.02/C1.00003 v rámci výzvy C1 OP LZZ.

   ESF EU

   Období realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015

   Rozpočet projektu: 2 630 379,01 Kč

   Hlavním cílem projektu je poskytování služby chráněného bydlení v Kopřivnici a Sedlnicích osobám se zdravotním postižením. Naší snahou je podpora klientů ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu života, který je srovnatelný s jejich vrstevníky mimo sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné veřejné společenské prostředí. Cílem projektu je tedy začlenění klientů chráněného bydlení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování intenzivní podpory při nacvičování různých životních situací, které vedou k zajišťování vlastní existence, individuálnímu plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb, návratu na trh práce, zaměstnání v sociálních podnicích, docházce do terapeutických dílen, denních stacionářů atd.

   Budeme poskytovat cílenou podporu lidem se zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. Tito lidé se v březnu 2013 po letech odstěhovali z ústavního zařízení, které pro ně nebylo domovem a nenabízelo jim kvalitní podmínky pro život. V rámci klíčových aktivit budou poskytovány služby klientům se zdravotním postižením. Naši snahou je podpora klientů ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu života. Akcent je dán na přirozené sociální začlenění klientů do běžné společnosti. Součástí je také mimo jiné:

   • Individuální motivace a podpora klientů v přiměřené aktivitě během dne a zjišťování jejich možností
   • Individuální plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb; spolupráce a zapojení opatrovníka, rodiny a blízkých lidí klienta
   • Rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klienta cílenou a plánovitou podporou asistentů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
   • Rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klienta cílenou a plánovitou podporou asistentů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
   • Zapojování klientů do veřejného života pomocí nácviku využívání běžně dostupných služeb - nakupování, doprava, návštěvy služeb, kulturních akcí apod.
   • Příprava klientů na možné pracovní uplatnění - zjišťování jejich možností, přání, motivace, cílené nácviky, návštěvy různých zaměstnavatelů, supervize pro klienty a klíčové pracovníky, vzdělávání klientů
   • Spolupráce se zaměstnavateli, vyjednávání možností uplatnění konkrétního klienta, stáže, exkurze; vyhledávání a navazování spolupráce s úřady a agenturami, které zprostředkovávají zaměstnání.
   • Podpora schopnosti klienta orientovat se v místě a čase
   • Spolupráce s veřejnými a návaznými službami (STD) a účast na komunitním plánování obcí
   • Doprovod klienta do případného zaměstnávání v době adaptace.

   Aktivity realizované v rámci projektu „Cesta k přirozenému životu“, jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

   Kontakt na koordinátora projektu

   Bc. Libuše Šimíčková
   libuse.simickova@dnanovo.cz
   tel. 734 671 465, 556 413 175

   Prezentace - chráněné bydlení Kopřivnice.pdf

   Prezentace - chráněné bydlení Sedlnice.pdf

   Evropský sociální fond v ČR: www.esfcr.cz
   Cesta k přirozenému životu

   Film pana Petra

   Transformace sociálních služeb mění životy lidí. Stejně jako Petrovi, který díky ní již v ústavu být nemusí a žije si po svém s potřebnou podporou... Řada dalších lidí z ústavů také již mohla odejít, hodně jich ale na svou příležitost teprve čeká...

   Celý film můžete zhlédnout zde:

   Nebo můžete video shlédnout na YouTube: https://youtu.be/3v8gu3EKIow

   Projekt „Transformace Zámku Nová Horka“

   Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
   Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu
   Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
   Dílčí oblast podpory: 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
   Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/28.01519

   Cíl projektu

   Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb v MSK a tím zvýšit kvalitu života osob se zdravotním postižením.

   Popis konečného stavu

   Výstavbou novostavby ve Studénce vznikne zázemí pro pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením, která bude poskytována 18 uživatelům.

   Výstupy projektu

   • 4 domácnosti ve 4 bytech celkem pro 18 uživatelů
   • adekvátní vybavení sociální služby
   • bezbariérový objekt
   • zázemí pro personál a administrativní vedení zařízení

   Výsledky projektu

   • vytvoření sociální služby DOZP v nově vybudované novostavbě ve Studénce
   • zkvalitnění života 18 uživatelům z organizace Zámek Nová Horka, p.o.
   • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb

   Partner projektu

   Domov NaNovo, příspěvková organizace

   Financování projektu

   Celkové výdaje projektu32 271 442,25 Kč
   Celkové způsobilé výdaje projektu27 209 719,35 Kč
   Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %)20 399 999,49 Kč
   Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %)3 599 999,91 Kč
   Celkové nezpůsobilé výdaje projektu5 061 722,60 Kč

   Doba realizace projektu

   03/2013–03/2016

   Kontaktní osoba

   Ing. Andrea Suchomelová
   projektový manažer
   odbor evropských projektů
   tel.: 595 622 736
   fax: 595 622 427
   e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

   MSK Evropská unie, ROP