Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jednání se zájemcem o službu

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naši službu, napište nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Domov NaNovo, p.o.
Domov NaNovo nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
Podrobné informace o nakládání s osobními údaji.


Vygenerovat nový kód

Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace několika způsoby:

Jednání se zájemcem o službu:

 1. Jednání je zahájeno vedoucí služby, která je rovněž sociální pracovnicí, na základě přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby nebo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy.-
 2. Jednání probíhá osobně v místě pobytu žadatele nebo v místě poskytování služby, ve výjimečných případech je možné zajistit jinak (prostřednictvím Skype).
 3. Jednání vede vedoucí služby (sociální pracovnice). U jednání může být přítomna také potenciální klíčová pracovnice žadatele.
 4. U jednání je vždy přítomen žadatel o službu.
 5. Cílem prvního jednání je:
  • kdy, jak a proč se rozhodl, že potřebuje podporu nebo pomoc,
  • o jakých jiných možnostech uvažoval
  • vyjasnit si a upřesnit, jaká očekávání má žadatel od naší služby,
  • jakým způsobem řešil žadatel danou oblast podpory doposud,
  • zjistit potřeby žadatele v dané oblasti,
  • ujasnit si míru a přesnou podobu naší podpory,
  • zjistit další informace, např. způsob komunikace, omezení v pohybu, apod.
  • informovat žadatele o službě a o jejích možnostech, o podmínkách pro přijetí a důvodech odmítnutí, způsobech podání žádosti, aj.
 6. Pokud jednání proběhlo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy a sociální služba odpovídá potřebám žadatele, je nutné podat žádost písemnou formou, až poté bude zaevidována do evidence žadatelů.
 7. „Žádost o poskytnutí sociální služby“ je možné stáhnout z internetových stránek organizace Domov NaNovo, p.o., požádat vedoucí služby (sociální pracovnici) o její zaslání poštou, emailem nebo si žádost osobně vyzvednout. Vedoucí služby (sociální pracovnice) může zájemci pomoci s vyplněním Žádosti při osobní schůzce. Vyplněnou žádost může žadatel zaslat poštou nebo osobně doručit na výše uvedenou adresu. Součástí žádosti je také „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele“, na jehož základě poskytovatel určuje, zda žadatel spadá do cílové skupiny dané služby. Pokud je žadatel omezen ve svéprávnosti, je třeba k žádosti doložit Rozsudek o ustanovení opatrovníka.
 8. Z jednání se žadatelem o službu je vždy pořízen písemný záznam, který je dále součástí žádosti v programu eQuip.
 9. Na každou žádost musí být písemně odpovězeno do 30 ti dnů od přijetí žádosti.
 10. Vedoucí služby (sociální pracovnice) usiluje o to, aby žadatel porozuměl všem důležitým bodům jednání. K dispozici má materiály přizpůsobené možnostem lidí s mentálním postižením:
  • Smlouvu o poskytnutí sociální služby v alternativní podobě,
  • Prezentaci služby v alternativní podobě,
  • Propagační leták atd.

Pokud žadatel splňuje kritéria pro přijetí, je jeho žádost evidována v evidenci žadatelů o sociální službu.
Žádosti jsou řazeny chronologicky dle data přijetí písemné žádosti. Vedoucí služby (sociální pracovnice) 1x ročně aktualizuje platnost těchto žádostí – telefonicky (popř. písemně) kontaktuje žadatele a ověří si, zda jejich zájem o službu nadále trvá, či nikoliv.

Pokud žadatel nesplňuje kritéria pro přijetí, je jeho žádost zaslána zpět s písemným odůvodněním a zároveň mu nabídneme jiná řešení jeho situace - kontakty na další organizace či poradny.

Pravidla pro vedení evidence žadatelů o sociální službu
Organizace má zpracovaná pravidla pro vedení evidence žadatelů. V pravidlech je seznam osob, které jsou oprávněny nahlížet do evidence žadatelů, je popsán obsah evidence žadatelů, umístění, hodnocení kritérií pro výběr žadatele atd.

Žadatel může být odmítnut z těchto důvodů:

 • z kapacitních důvodů,
 • žadatel žádá o službu, kterou organizace neposkytuje,
 • žadatel není cílovou skupinou sociální rehabilitace.

Přijetí žadatele o službu

V případě, že Sociální rehabilitace NaNovo má kapacitu přijmout nového klienta, vybere vedoucí služby (sociální pracovnice) z Evidence žadatelů potencionální klienty. Při výběru se řídí danými kritérii, viz níže:

Kritéria pro příjem žadatelů

Kritéria pro příjem žadatelů


Vedoucí služby (sociální pracovnice) telefonicky kontaktuje vybraného potencionálního klienta a sjedná si s ním osobní schůzku za účelem jednání o přijetí do služby.

Jednání probíhá v místě pobytu žadatele nebo v místě služby v dohodnuté a časově vymezené době.

Schůzky se účastní vedoucí služby (sociální pracovnice), případně i potencionální klíčový pracovník a na straně druhé potencionální klient, případně jeho doprovod. Pokud je klient omezen ve svéprávnosti, je u jednání přítomen i opatrovník. Cílem schůzky je s potencionálním klientem projednat průběh a rozsah poskytování služby a následně se dohodnout na pokračování či odstoupení od dalších jednání o zařazení do služby.

Potencionálnímu klientovi je předán vzor Smlouvy o poskytování služby včetně příloh, je-li to třeba, jsou předané dokumenty v alternativní podobě. Po schůzce je oběma stranám ponechána lhůta na rozmyšlenou (v délce max. 14 dní).

V případě zájmu dochází k uzavření smlouvy.