Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Poskytované činnosti

Činnosti, které jsou v rámci sociální rehabilitace poskytovány, jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Činnosti vycházejí z potřeb klientů, které jsou dojednané prostřednictvím individuálních plánů. Dané činnosti maximálně využívají schopnosti a potenciál klienta a snaží se je posilovat, upevňovat a rozvíjet.
Klienti jsou vedeni k samostatnému rozhodování a je podporován projev jejich svobodné vůle.

Konkrétní činnosti, na které se zaměřujeme:

  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. péče o sebe sama a domácnost, vaření, obsluha spotřebičů, nakupování, orientace v prostoru a další).
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení do školy, práce, k lékaři, na zájmové aktivity, jízda MHD, přecházení přes cestu, navazování kontaktů a další).
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. informace o možnosti získání kompenzačních pomůcek, práce s informacemi, vyřizování na úřadech, zprostředkovávání služeb a další).
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. organizace volného času, telefonování, počítačová gramotnost, finanční gramotnost, podpora učení čtení a psaní a další).
  • Podpora v nalezení vhodného pracovního uplatnění a jeho udržení.
  • Zlepšení komunikačních dovedností (alternativní způsoby komunikace).