Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Poslání, cíle a zásady služby

Poslání sociální rehabilitace

Posláním organizace Domov NaNovo, p. o. je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo zdravotním postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu.

Skrze sociální rehabilitaci se snažíme zamezit sociální izolaci mentálně nebo zdravotně postižených lidí a napomoci v jejich začleňování do běžného života. Podporujeme klienty v činnostech směřujících k dosažení samostatného, nezávislého a soběstačného způsobu života. Napomáháme jim při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.

Co pro nás znamená název NaNovo

Naděje
Normalita
Volba

Cíle sociální rehabilitace

 1. Podporovat klienty v péči o vlastní osobu a rozvíjení a posilování jejich maximální možné samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti

  Klienti jsou samostatní a nezávislí na druhých lidech, pečují o svou osobu, rozhodují o svých potřebách a projevují vlastní vůli
  • podpora v péči o vlastní vzhled a oblékání
  • podpora při zvládání osobní hygieny
  • podpora zdravého pohybu – cvičení, posilování, procházky, chůze o berlích
  • podpora zdravého stravování – tvorba jídelníčku, úprava stravovacího režimu
  • podpora samostatného pohybu a orientace v prostoru a čase, schopnosti využívat hromadné dopravní prostředky
  • podpora ve vyřizování úředních výkonů
  • podpora samostatného rozhodování o své osobě a podpora projevu vlastní vůle
  • podpora snižování nezávislosti na sociálních službách a jiných lidech
  • podpora hledání samostatného bydlení a péče o vlastní domácnost
  • podpora v hospodaření s penězi a nakupování…
 2. Podporovat klienty v seberealizaci, sebevzdělávání a iniciativě při naplňování svého volného času

  Klienti provozují své oblíbené volnočasové aktivity, umí si vyplnit svůj volný čas, vzdělávají se a učí se novým věcem, které přispívají k jejich osobnímu rozvoji
  • podpora v hledání vhodných volnočasových aktivit a jejich osvojení
  • práce s počítačem a dalšími elektronickými zařízeními
  • podpora alternativních komunikačních dovedností
  • podpora v možnostech vzdělávání, v gramatických a matematických dovednostech
  • podpora chování v různých společenských situacích…
 3. Podporovat klienty v zapojování se do profesního života

  Klienti se zapojují do profesního života - hledají si práci a rozvíjejí své pracovní dovednosti
  • podpora při hledání zaměstnání
  • tvorba životopisu
  • podpora v komunikaci se zprostředkovatelem práce
  • příprava na pracovní pohovor, objasnění pracovních podmínek a pracovní smlouvy
  • příprava na samotný pracovní proces
  • doprovod a podpora klienta na pracovišti…
 4. Podporovat klienty v rozvíjení a upevňování vztahu s rodinou, partnery, přáteli a známými

  Klienti navazují, rozvíjejí a upevňují své vztahy s rodinou, partnery, přáteli i známými
  • podpora ve využívání mobilního telefonu, skypu, facebooku aj. při zprostředkovávání kontaktu
  • podpora při psaní dopisů, pohlednic, e-mailů
  • podpora při zprostředkování osobního setkání, doprovod klienta na návštěvu
  • podpora společného fungování v partnerském vztahu…

Zásady poskytování sociální služby

Maximální podpora individuality a nezávislosti klientů

 • Je respektována svobodná vůle klientů.
 • Klienti jsou podporováni při prosazování svých cílů a potřeb.
 • Podporujeme klienty v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost a v začleňování do běžného života.

Budování co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti klientů

 • Klienti jsou vedeni k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při zvládání každodenních činností.
 • Poskytované služby jsou pro klienta vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí. Během poskytování služby se pracovníci snaží vycházet z toho, co klient ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám.

Prosazování partnerského přístupu – klient a asistent jsou rovnocennými partnery.

 • Klient je vždy rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň ho podporovat při jejich prosazování.

Respekt k právu na partnerský a sexuální život

 • Přijímáme a podporujeme partnerský život a sexualitu jako nedílnou, cennou a podstatnou součást plnohodnotného života klientů.

Individuální přístup

 • Služby jsou poskytovány individuálně na míru klientovi.
 • Při plánování služby vycházíme z individuálních přání, potřeb a schopností klienta
 • Společně plánujeme průběh služby s ohledem na možnosti organizace, přitom podporujeme klienty v jejich samostatnosti.

Snaha o neustálé zvyšování kvality života

 • Domov Nanovo, p.o., zajišťuje poskytování kvalitních sociálních služeb se snahou o neustálé zvyšování kvality (např. formou interních a externích auditů).
 • Služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem, který se průběžně dále vzdělává.

Respektování práva volby a jejich individuálních potřeb, přání a zájmů

 • Klienti se podílí na zvyšování kvality a rozvoji sociálních služeb formou podaných stížností, návrhů, připomínek a definováním svých osobních cílů v rámci individuálního plánování služeb.
 • Klient sám rozhoduje o svém vlastním životě, je respektován jeho názor. Služba nepřebírá nadměrnou odpovědnost za klienty, pracuje se s riziky a respektuje se jejich přiměřená míra.

Efektivní využívání běžných služeb

 • Klienti jsou podporováni ve využívání běžných služeb.
 • Běžně dostupné služby nejsou zajišťovány v bytě, kde klienti bydlí.
 • Pomáháme klientům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.