Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Pravidla pro absolvování exkurze, stáže a vzdělávání

Organizace Domov NaNovo, p.o. na základě poptávky realizuje exkurze, stáže a vzdělávání pro pracovníky z jiných zařízení sociálních služeb.
Organizace Domov NaNovo, p. o. není plátcem DPH.

Exkurze

Jedná se o návštěvu služby nebo služeb, s prohlídkou a teoretickým výkladem a prezentací služby. Exkurze je zajišťována bezplatně.

Podmínky pro absolvování exkurze

 • Exkurze není určena pouze pro pracovníky z jiných zařízení, ale také pro studenty a návštěvy mimo jiné v rámci dnů otevřených dveří.
 • Exkurze trvá max. 4 hod.
 • Je třeba předem dohodnout termín, čas a místo exkurze. Tyto informace ze zaznamenají do dokumentu „Plán stáží, exkurzí a návštěv“
 • Exkurzi domlouvá a zajišťuje vedoucí služby nebo sociální pracovnice, kteří informují ředitele organizace.
 • Počet osob, které mohou v jednu dobu absolvovat exkurzi, není přesně stanoven. Pokud se jedná o větší skupinu osob (nad 8), může být skupina rozdělena do více menších skupin.
 • Před každou exkurzí je s klienty domluvena možnost návštěvy jejich domácností.
 • Při návštěvě domácnosti klientů jsou dodržovány zásady slušného chování a jsou respektována práva klientů.
 • Z exkurze nejsou pořizovány žádné výstupy (zpětná vazba, potvrzení).

Stáž

Jde o praktické poznání služby. Stážista je v přímém kontaktu s klienty a pracovníky. Je prakticky zapojen do chodu služby. V rámci stáže se seznámí s pracovními postupy a metodami. Stáže jsou poskytovány za sjednaný poplatek.

Podmínky pro absolvování odborné stáže

 • Stáže jsou určeny zpravidla pro pracovníky z jiných zařízení sociálních služeb.
 • Stáže jsou v rozsahu min. 4 hod., optimální délka stáže je 8 hod. Dle domluvy lze absolvovat také vícedenní stáž.
 • Je třeba předem dohodnout termín, časový rozsah a službu, ve které bude stáž absolvována. Tyto informace ze zaznamenají do dokumentu „Plán stáží, exkurzí a návštěv“
 • Stáž domlouvá a zajišťuje vedoucí služby nebo sociální pracovnice, kteří informují ředitele organizace.
 • Před absolvováním stáže je s organizací, která má zájem o stáž, uzavřena „Dohoda o poskytnutí odborné stáže“, kde jsou stanoveny podmínky a pravidla pro absolvování stáže, cena za stáž, jmenný seznam osob, které budou stáž absolvovat, atd.
 • V jedné službě mohou stáž absolvovat současně max. 2 pracovníci. Stážistovi je přidělen pracovník, který ho provází celou stáží a seznámí ho s pracovními postupy a metodami.
 • Na základě absolvované stáže vyplní stážista „Zpětnou vazbu“ a organizace mu vystaví „Potvrzení o účasti na stáži“.
 • Při návštěvě domácností klientů jsou dodržovány zásady slušného chování a jsou respektována práva klientů.

Vzdělávání

Jde o získání informací, dovedností a zkušeností, souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Vzdělávání je poskytováno za poplatek. Jedná se o neakreditovanou formu vzdělávání.

Podmínky pro absolvování vzdělávání

 • Vzdělávání je určeno převážně pro pracovníky z jiných zařízení sociálních služeb.
 • Zařízení Domov NaNovo nabízí vzdělávání v těchto oblastech:
  • Proces transformace a deinstitucionalizace
  • Poskytování služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
  • Poskytování služby Chráněné bydlení
  • Hospodaření s finančními prostředky klientů „Jak dostat peníze do rukou klientů“
  • Další - je možné téma připravit na míru.
 • Je třeba předem dohodnout téma, termín, časový rozsah a místo.
 • Před realizací vzdělávání zašle organizace, která má zájem o vzdělávání, objednávku elektronickou poštou na e-mailovou adresu organizace, kde bude uveden: název organizace, datum a místo vzdělávání, téma a počet účastníků.
 • Cena za vzdělávání je stanovena na 4 000,- Kč.
 • Vzdělávání je v rozsahu 4-8 hod., dle tématu a zájmu účastníků.
 • Současně se vzdělávání zúčastní max. 15 osob.
 • Absolventi obdrží tištěné materiály.
 • Vzdělávání je možné uskutečnit v organizaci Domov NaNovo nebo v místě organizace, která má o vzdělávání zájem, zde se částka 4 000,- Kč navyšuje o cestovní náklady školitelů.
 • Způsob platby (v hotovosti, převodem) je vždy stanoven v „Dohodě o absolvování vzdělávání“.
  Na základě absolvovaného vzdělávání vystaví organizace absolventům „Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu“.V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA, ředitel organizace
tel.: 731 442 867
e-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz