Projekt „Cesta NaNovo“

01. 04. 2018
Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007316

Rozpočet projektu: 9 989 368,75 Kč

Projekt "Cesta NaNovo" řešil podporu služby DOZP Studénka, která vznikla 15. 2. 2016 v návaznosti na transformační proces organizace Zámek Nová Horka.
Stěžejním cílem projektu bylo zejména vytvoření takových podmínek pro službu, aby bylo možné podporovat lidi s nejvyšší mírou podpory v sociálním začleňování a v rozvoji jejich zkušeností prostřednictvím odborného a motivovaného týmu asistentů.

Po celou dobu trvání projektu byly realizovány čtyři klíčové aktivity:

Klíčová aktivita č. 1 - Udržení dostatku pracovníků a podmínek pro práci s lidmi, kteří využívají službu

Prostřednictvím této klíčové aktivity jsme podpořili pracovníky v zaměření se na činnosti směřující k většímu zapojení lidí do života mimo zařízení. Jednalo se o 15 PSS, kteří jsou klíčovými pracovníky a jsou v přímé práci s lidmi s vysokou mírou podpory. Jejich způsob práce koordinoval 1 PSS vedoucí služby DOZP a 1 sociální pracovník, který byl zodpovědný za proces individuálního plánování. S ohledem na specifika cílové skupiny lidí s vysokou mírou podpory a k tomu, aby pracovníci měli zajištěny kvalitní a nezbytné podmínky pro práci, jsme chtěli v rámci projektu zajistit nezbytné speciální pomůcky, které mohou do značné míry zkvalitnit život lidí s nejvyšší mírou podpory.

Klíčová aktivita č. 2 - Zvýšení dovedností pracovníků

V rámci této klíčové aktivity jsme se zaměřili na systematickou a cílenou podporu 17 pracovníků. Pracovníci byli podpořeni akreditovaným vzděláváním a konzultacemi s externím odborníkem. Účast na vzdělávání byla doložena osvědčením a na konzultacích prezenční listinou.

Klíčová aktivita č. 3 - Zmapování ústavních prvků a kvality života lidí využívajících službu

V této klíčové aktivitě jsme se zaměřili na průběžné ověřování kvality poskytované sociální služby a nato, jak služba směřuje k sociálnímu začleňování lidí, které podporuje. Uvědomujeme si, že kvalita života lidí žijících v novém objektu se nemusela zvýšit pouhým přechodem. Realizací projektu jsme chtěli zvýšit možnosti a příležitosti pro sociální začleňování lidí, kterým službu poskytujeme a v této klíčové aktivitě jsme si ověřili, jak se nám to daří. Také jsme hledali cesty pro odstraňování ústavních prvků. Za podpory externího odborníka bylo během realizace projektu odstraněno 50% ústavních prvků.

Klíčová aktivita č. 4 - Řízení projektu

Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu byl sestaven tzv. projektový tým. Ten řídil koordinátor projektu.

Kontaktní osoba projektu

Bc. Anita Orlová
soc.pracovnice@dnanovo.cz
tel. 737 137 279

top