Projekt „NaNovo a kvalitně“

01. 05. 2018
Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007691

Rozpočet projektu: 3 760 380,00 Kč

Projekt "NaNovo a kvalitně" reaguje na současnou neutěšenou situaci metodické práce s kvalitou, která je dána zejména větším počtem rozprostřených služeb organizace, jejichž vzájemné odlišnosti musíme zohlednit.
Cílem projektu je vytvořit propojený systém zajištění kvality sociálních služeb v organizaci Domov NaNovo, p.o., který bude srozumitelný pro pracovníky i lidi využívající sociální služby.

Po celou dobu trvání projektu budou realizovány čtyři klíčové aktivity:

Klíčová aktivita č. 1 - Organizační zajištění práce na kvalitě sociálních služeb

Prostřednictvím této klíčové aktivity bude nastaven systém setkávání týmů pracovníků všech sociálních služeb, které budou pracovat na kvalitě služeb a bude nastaven funkční systém předávání informací.

Klíčová aktivita č. 2 - Aktualizace metodik a zapojení PSS

V rámci této klíčové aktivity se chceme zaměřit na kvalitní aktualizaci metodik týkajících se 7 standardů kvality v sociálních službách (dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. se jedná o standard č. 1, 2, 5, 7, 8, 14 a 15). Tyto metodiky budou aktualizovány ve všech 4 sociálních službách.
Kvalitní zpracování dokumentů chceme zajistit tím, že pracovníkům zajistíme vzdělávání, které bude přímo ušité na míru jejich potřebám a potřebám aktualizace dokumentů. Vzhledem k tomu, že od povinnosti naplňovat kvalitu v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uběhlo již 10 let, pracovníci neznají vždy souvislosti v této oblasti, nemají dost informací, a proto vnímají písemná pravidla jako nutnou administrativu, která není využitelná pro jejich praxi.

Klíčová aktivita č. 3 - Tvorba pravidel pro lidi využívající služby

V rámci této klíčové aktivity chceme ověřit kvalitu stávajících 6 materiálů pro lidi, kteří využívají naše služby a které máme k dispozici ve snadném čtení – tedy v alternativní podobě srozumitelné pro uživatele našich služeb. Zároveň chceme vytvořit 2 nové materiály ve snadném čtení.
Na začátku realizace projektu zrealizujeme hodnocení pobytové sociální služby z pohledu člověka s postižením (tzv. klientský audit), se kterým již máme osobní zkušenost ze služby Chráněné bydlení Nový Jičín. Toto hodnocení nám dá pohled na službu z pohledu člověka s postižením, který sám využívá nebo využíval pobytovou službu. V rámci hodnocení se zaměříme na zpětnou vazbu na naše materiály ve snadném čtení, které auditorům předložíme. V rámci auditu tak získáme hodnocení a zpětnou vazbu přímo od člověka s postižením.

Klíčová aktivita č. 4 - Řízení projektu

Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu je sestaven tzv. projektový tým. Ten řídí koordinátor projektu.

Kontaktní osoba projektu

Bc. Anita Orlová
soc.pracovnice@dnanovo.cz
tel. 731 697 472

top