Projekt „NaNovo do bytu“

01. 09. 2019

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011111

Rozpočet projektu: 1 004 235,00 Kč

Projekt „NaNovo do bytu“ řešil aktivity služby Chráněné bydlení Kopřivnice, která byla 1.9.2017 rozšířena o byt, do kterého se nastěhovali dva lidé z domu. Tito lidé během transformace prošli vývojem, kdy dokázali z ústavní služby přes ChB v domě přejít až do služby ChB v bytě. Je možné, že v budoucnu budou moci odejít do samostatného bydlení s podporou terénní služby. Nyní však nejsou motivováni něco změnit, neposouvají se dále, mají obavy. Také opatrovníci a rodina se jejich dalšího osamostatňování a samostatného bydlení obávají.
Cílem projektu bylo nastavit systém práce v bytě tak, aby pracovníci uměli podpořit lidi v sociálním začleňování a dalším osamostatnění s podporou dalších subjektů (odborníci, rodinní příslušníci, opatrovníci).


Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita č. 1 - Zajištění pravidelné podpory pracovníků v bytě

V bytě (Dukelská ulice) poskytují podporu pracovníci chráněného bydlení, kteří se zde střídají dle svých směn. Poskytovaná podpora vycházela z plánů potřebné podpory obou klientů a systému práce, který nastavovali dva pracovníci.
Nastavené postupy se uplatňovaly dle možností i u lidí, kteří prozatím využívají službu chráněného bydlení v domě a jsou pracovníky vytipování na možný přechod do bytu.
Prostřednictvím této klíčové aktivity jsme podpořili jednoho pracovníka v sociálních službách (0,8 úvazku), který několikrát do týdne lidem v bytě poskytoval podporu. Dále bylo jeho úkolem nastavovat systém práce, předávat informace a poskytovat podporu ostatním pracovníkům chráněného bydlení. Pracovník v sociálních službách byl podpořen sociálním pracovníkem (úvazek 0,2), který dával podporu při tvorbě individuálních plánů a metodické zajištění. Společně s pracovníkem nastavovali systém práce v bytě a předávali nastavené postupy ostatním pracovníkům chráněného bydlení. Oba pracovníci průběžně komunikovali s rodinnými příslušníky.

Klíčová aktivita č. 2 - Zvýšení dovedností a zajištění systematické a cílené podpory zapojených pracovníků

V rámci této klíčové aktivity jsme se zaměřili na systematickou a cílenou podporu zapojených pracovníků (1 pracovníka v sociálních službách a 1 sociálního pracovníka).
Pracovníci byly podpořeni:
  • akreditovaným vzděláváním v rozsahu 3 vzdělávacích bloků Vzdělávání bude zaměřeno na témata práce s rodinou, plánování přechodu člověka, vedení k samostatnému bydlení.
  • případovými konzultacemi s externím odborníkem, které budou zaměřeny na konkrétní případové procesy lidí žijících v bytě. Cílem bylo nastavit systém práce v bytě tak, aby docházelo k dalšímu osamostatňování lidí v něm žijících.
  • dvěma stážemi, z nichž jedna proběhla u poskytovatele jiné pobytové služby, která poskytuje službu chráněného bydlení v bytě a druhá proběhla u poskytovatele podpory samostatného bydlení.

Klíčová aktivita č. 3 - Realizace besedy zaměřené na přechod klientů do vlastního bydlení

Díky této klíčové aktivitě jsme uspořádali besedu s klienty, jejich opatrovníky a rodinnými příslušníky, na které promluvil zaměstnanec služby podpora samostatného bydlení společně s klientem, který službu podpora samostatného bydlení využíval. Na besedu byli pozvání klienti Chráněného bydlení Kopřivnice, jejich opatrovníci a rodinní příslušníci, u kterých bylo vytipováno, že by v budoucnu mohli přejít do služby s nižší mírou podpory. Dále se besedy zúčastnili pracovníci chráněného bydlení v Kopřivnici.
Beseda sloužila k tomu, aby rozptýlila obavy klientů, jejich opatrovníků a rodinných příslušníků, dále aby se blíže seznámili se službou podpora samostatného bydlení a pochopili její principy.

Klíčová aktivita č. 4 - Vznik metodického dokumentu

Byl vytvořen materiál, který zachytil stav poskytované služby na začátku projektu, (popisuje, co všechno se v průběhu projektu udělalo, s jakými jsme se potýkali problémy, co se podařilo při dalším osamostatňování lidí a při práci s jejich opatrovníky a rodinnými příslušníky a čeho je třeba se vyvarovat). Další služby, které budou mít metodiku k dispozici, se tak budou moci dočíst dobrou a špatnou praxi.
Při tvorbě metodického dokumentu byli pracovníci, zapojeni do projektu, podpořeni metodickými konzultacemi v rozsahu 2 konzultace po 2 hodinách, které tyto pracovníky vedly k vytvoření srozumitelné metodiky o poskytování služby chráněného bydlení v bytě, kterou budou moci využít další služby chráněného bydlení.

Klíčová aktivita č. 5 - Řízení projektu

Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu je sestaven tzv. projektový tým. Ten řídí koordinátor projektu. Složení týmu je následující:
  • koordinátor projektu (0,2 úvazku, hrazeno z NN)
  • ředitel organizace (0 úvazku)
  • ekonom (0 úvazku, hrazeno z NN)
  • mzdová účetní (0 úvazku, hrazeno z NN formou odměn)
Projektovým týmem bylo zabezpečeno každodenní řízení projektu, technické a organizační zajištění aktivit, podpůrné a publicitní aktivity. Mezi odpovědnost patřilo: informovanost a konzultace k obsahu projektu, hodnocení a kontrola všech aktivit, finanční řízení, příprava zpráv o realizaci projektu apod. Projektový tým se scházel podle potřeby, avšak minimálně 1x za 3 měsíce. Schůzky projektového týmu sloužily ke sledování, kontrole a vyhodnocování postupu realizace projektu. Ze schůzek byl pořizován stručný zápis a prezenční listina.
Členové týmu dle svých kompetencí zajišťovali přenos informací. Cílem této klíčové aktivity bylo vytvořit podmínky pro bezproblémový průběh projektu a pro realizaci klíčových aktivit. V jejím rámci byly zajišťovány mj. tyto činnosti: řízení projektu, včetně řízení finančního, hodnocení a kontrola aktivit, zpracovávání zpráv o realizaci projektu, pořízení vybavení, publicita projektu, zajištění a koordinace vzdělávání, konzultací a stáží pro cílovou skupinu.

Kontaktní osoba projektu

Mgr. Libuše Šimíčková
libuse.simickova@dnanovo.cz
tel. 603 250 443

top