Sociální rehabilitace

 Poslání

Posláním organizace Domov NaNovo, p.o. je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo zdravotním postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný se životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu.

Skrze sociální rehabilitaci se snažíme zamezit sociální izolaci mentálně nebo zdravotně postižených lidí a napomoci v jejich začleňování do běžného života. Podporujeme klienty v činnostech směřujících k dosažení samostatného, nezávislého a soběstačného způsobu života. Napomáháme jim při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.

Cílová skupina

Klienty naší služby jsou dospělí lidé ve věku 19–80 let s mentálním postižením a lidé se zdravotním postižením, kteří mají sníženou úroveň rozumových schopností, žijící na území ORP Nový Jičín, ORP Kopřivnice a ORP Bílovec.

Výjimečně jím může být i člověk žijící mimo vymezené území, pokud se v dohledné době chystá na přestěhování do některé z pobytových služeb naší organizace a námi poskytnutá služba by přispěla k usnadnění tohoto přechodu.

Prioritně poskytujeme službu klientům pobytových služeb Domova NaNovo, p.o., v případě volné kapacity přijímáme i zájemce mimo naši organizaci.

Provozní doba

Služba funguje ve všední dny od 7:00 do 15:30.

Zdarma

Služba je poskytována bezplatně.

Pracovníci

Službu zajišťuje 5 pracovníků – vedoucí služby/sociální pracovnice a 4 pracovníci v sociálních službách.

Kde službu poskytujeme

Jsme terénní sociální služba, tudíž dojíždíme za klienty domů či jiná domluvená místa.

Naše služba působí na území ORP Nový Jičín, ORP Kopřivnice a ORP Bílovec. S klienty se na základě nastavených individuálních plánů pohybujeme i mimo dané oblasti.

Dotační program

Služba sociální rehabilitace je realizována v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“.

Oblasti činností, na které se zaměřujeme:

01
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. péče o sebe sama a domácnost, vaření, obsluha spotřebičů, nakupování, orientace v prostoru a další).
02
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( např. navazování kontaktů, hledání přátel, nácvik společenského chování, využívání veřejně dostupných služeb, jízda veřejnou dopravou a další).
03
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. informace o možnosti získání kompenzačních pomůcek, práce s informacemi, vyřizování na úřadech, zprostředkovávání služeb a další).
04
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ( např. hledání a provozování volnočasových aktivit, práce s telefonem a počítačem, čtení, psaní, orientace ve vlastních financích a další).
05
Podpora v nalezení vhodného pracovního uplatnění a jeho držení (objasnění důležitých pojmů, vyhledávání pracovních nabídek, příprava na pracovní pohovor, vyřizování nástupních dokumentů, doprovod do zaměstnání, podpora v zaměstnání).
06
Zlepšení komunikačních dovedností ( hledání alternativních způsobů komunikace, tvorba AAK pomůcek – komunikační knihy, zážitkové deníky, plány dne a další ).

Cíle sociální rehabilitace

Zásady poskytování sociální služby

Jednání se zájemcem o službu

Potřebné dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
31. 05. 2023 Žádost o poskytnutí sociální služby SR .doc 140 kB Stáhnout

Informační dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
31. 05. 2023 Prezentace - Sociální rehabilitace .pdf 720 kB Stáhnout
02. 01. 2024 Leták organizace .pdf 596 kB Stáhnout
31. 05. 2023 Etický kodex pracovníků .pdf 325 kB Stáhnout
31. 05. 2023 Pravidla sociální rehabilitace - Snadný text .pdf 514 kB Stáhnout
31. 05. 2023 Stížnosti a připomínky - Sociální rehabilitace - Snadný text .pdf 135 kB Stáhnout

Videoprezentace Sociální rehabilitace

top