Sociální rehabilitace

 Poslání

Posláním organizace Domov NaNovo, p.o. je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo zdravotním postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný se životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu.

Skrze sociální rehabilitaci se snažíme zamezit sociální izolaci mentálně nebo zdravotně postižených lidí a napomoci v jejich začleňování do běžného života. Podporujeme klienty v činnostech směřujících k dosažení samostatného, nezávislého a soběstačného způsobu života. Napomáháme jim při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.

Cílová skupina

Klienty naší služby jsou dospělí lidé ve věku 19–80 let s mentálním postižením a lidé se zdravotním postižením, kteří mají sníženou úroveň rozumových schopností, žijící na území ORP Nový Jičín, ORP Kopřivnice a ORP Bílovec.

Výjimečně jím může být i člověk žijící mimo vymezené území, pokud se v dohledné době chystá na přestěhování do některé z pobytových služeb naší organizace a námi poskytnutá služba by přispěla k usnadnění tohoto přechodu.

Prioritně poskytujeme službu klientům pobytových služeb Domova NaNovo, p.o., v případě volné kapacity přijímáme i zájemce mimo naši organizaci.

Provozní doba

Služba funguje ve všední dny od 7:00 do 15:30.

Zdarma

Služba je poskytována bezplatně.

Pracovníci

Službu zajišťuje 5 pracovníků – vedoucí služby/sociální pracovnice a 4 pracovníci v sociálních službách.

Kde službu poskytujeme

Jsme terénní sociální služba, tudíž dojíždíme za klienty domů či jiná domluvená místa.

Naše služba působí na území ORP Nový Jičín, ORP Kopřivnice a ORP Bílovec. S klienty se na základě nastavených individuálních plánů pohybujeme i mimo dané oblasti.

Dotační program

Služba sociální rehabilitace je realizována v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“.

Oblasti činností, na které se zaměřujeme:

01
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. péče o sebe sama a domácnost, vaření, obsluha spotřebičů, nakupování, orientace v prostoru a další).
02
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( např. navazování kontaktů, hledání přátel, nácvik společenského chování, využívání veřejně dostupných služeb, jízda veřejnou dopravou a další).
03
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. informace o možnosti získání kompenzačních pomůcek, práce s informacemi, vyřizování na úřadech, zprostředkovávání služeb a další).
04
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ( např. hledání a provozování volnočasových aktivit, práce s telefonem a počítačem, čtení, psaní, orientace ve vlastních financích a další).
05
Podpora v nalezení vhodného pracovního uplatnění a jeho držení (objasnění důležitých pojmů, vyhledávání pracovních nabídek, příprava na pracovní pohovor, vyřizování nástupních dokumentů, doprovod do zaměstnání, podpora v zaměstnání).
06
Zlepšení komunikačních dovedností ( hledání alternativních způsobů komunikace, tvorba AAK pomůcek – komunikační knihy, zážitkové deníky, plány dne a další ).

Cíle sociální rehabilitace

Zásady poskytování sociální služby

Jednání se zájemcem o službu

Potřebné dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
31. 05. 2023 Žádost o poskytnutí sociální služby SR .doc 140 kB Stáhnout

Informační dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
05. 03. 2024 Prezentace - Sociální rehabilitace .pptx 1 MB Stáhnout
02. 01. 2024 Leták organizace .pdf 596 kB Stáhnout
31. 05. 2023 Etický kodex pracovníků .pdf 325 kB Stáhnout
05. 03. 2024 Pravidla sociální rehabilitace - Snadný text .pdf 500 kB Stáhnout
31. 05. 2023 Stížnosti a připomínky - Sociální rehabilitace - Snadný text .pdf 135 kB Stáhnout

Videoprezentace Sociální rehabilitace

top